אל על צימצמה הפסדים ברבעון השני ובחציון הראשון של השנה

בתחום ההתייעלות חל שיפור באל על, אך בתחום הגדלת הרווחים עדיין לא הושגה ההתקדמות הרצויה. ההפסד ברבעון השני הסתכם ב-6.2 מיליון דולר- ירידה של 68.5%, ההפסד החציוני של השנה הסתכם ב-29.7 מיליון דולר – ירידה של 52.5%

אל על צימצמה הפסדים ברבעון השני ובחציון הראשון של השנה

בתחום ההתייעלות חל שיפור באל על, אך בתחום הגדלת הרווחים עדיין לא הושגה ההתקדמות הרצויה. ההפסד ברבעון השני הסתכם ב-6.2 מיליון דולר- ירידה של 68.5%, ההפסד החציוני של השנה הסתכם ב-29.7 מיליון דולר – ירידה של 52.5%

מטוס בואינג של אל על. שיפור בתוצאות
מטוס בואינג של אל על. שיפור בתוצאות

ההפסד הנקי של אל על ברבעון השני של שנת 2012 הסתכם ב-6.2 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של כ-19.7 מיליון ברבעון השני של שנת 2011, שזו ירידה של 68.5% בהפסד הרבעוני. בהשוואה להפסד של 23.5 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2012 מדובר בירידה בהפסדים ברבעון השני של השנה של 29.44%.

בשישה החודשים הראשונים של השנה הצליחה אל על לצמצם את הפסדיה ב- 52.5%, מ-62.6 מיליון דולר הפסד חציוני בשנת 2011 להפסד חציוני של 29.7 מיליון דולר השנה.

נתוני המאזן הרבעוני מראים, כי בתחום ההתייעלות חל שיפור באל על, אך בתחום הגדלת הרווחים עדיין לא הושגה ההתקדמות הרצויה. הוצאות השכר ברבעון השני של שנת 2012 קטנו ביחס לתקופה המקבילה אשתקד בכ- 23 מיליון דולר. הקיטון נבע מפיחות שנרשם בשער השקל ביחס לדולר ומירידה של 168 משרות בממוצע. הקטנת הוצאות השכר הביאה לעליה בשיעור הרווח הגולמי מהמחזור מ- 11.4% ל- 15.1% שהסתכם בכ-77.9 מיליון דולר, לעומת 60.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

התייעלות הושגה גם בהוצאות ההפעלה ברבעון הנוכחי, שהסתכמו ב-438.9 מיליון דולר לעומת 470.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד- קיטון של כ- 7%, ושיעור התפוסה בטיסות הנוסעים עלה בכ- 2% והסתכם בכ- 82.3%, לעומת שיעור התפוסה של 81.1% ברבעון השני של שנת 2011.

לעומת זאת, הכנסות החברה ירדו בכ-3% והסתכמו בכ-514.7 מיליון דולר, לעומת 530.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד והיא לא הצליחה להגדיל את נתח השוק שעלה מעט ברבעון השני של 2012 לכ- 33.7%, לעומת כ-33.5% ברבעון המקביל אשתקד.

יציבות חברה נמדדת לא במאזן רווח והפסד אלא בתזרים המזומנים וביתרות המזומנים שלה. תזרים המזומנים שנבע מפעילות אל על ברבעון השני של 2012 הסתכם בכ-14.1 מיליון דולר ובמחצית הראשונה של 2012 הסתכם בכ-79.2 מיליון דולר. גם ה-EBITDA ברבעון השני, שהסתכם בכ- 29.5 מיליון דולר ושיעורו מהמחזור הסתכם בכ- 5.7% לעומת 3.9 מיליון דולר ושיעור מחזור של כ- 0.7% ברבעון המקביל אשתקד, מראה על מגמה חיובית.

למועד הדו"ח, לחברה היו יתרות מזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר בסך של כ-109.5 מיליון דולר.

אם תימשך מגמת ההתייעלות והחברה תהיה אגרסיבית יותר בתחרות הרשתית שלה, יתכן שתוצאות הרבעון השלישי, שחל בשיא עונת התיירות והחגים, יאפשרו לחברה לעבור למגמת רווח שנתי.

תוצאות הרבעון השני

ההכנסות
ברבעון הנוכחי הסתכמו ההכנסות ב- 516.8 מיליון דולר לעומת 530.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-3%. ההכנסות מנוסעים קטנו בכ-1% כתוצאה מקיטון במספר הנוסעים ופיחות האירו ביחס לדולר שקוזז על ידי עלייה בהכנסה לנוסע-ק"מ. גם ההכנסות מהובלת מטענים קטנו ב- 7.2% והסתכמו ב- 47.6 מיליון דולר, בהשוואה ל- 51.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, כתוצאה מהקיטון בכמות טונה – קילומטר.

הוצאות ההפעלה
ברבעון הנוכחי ירדו הוצאות ההפעלה בכ-7% לכ-438.9 מיליון דולר, לעומת 470.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד שיעור הוצאות ההפעלה מהמחזור ירד מכ- 88.6% ברבעון השני של שנת 2011 לכ- 85.3% ברבעון המדווח. עיקר הקיטון בהוצאות ההפעלה נבע מקיטון הפעילות מירידה בהוצאות השכר, משינוי בשערי החליפין דולר-יורו וכן מגידול בשיעור השתתפות המדינה בהוצאות הביטחון על פי החלטת הממשלה.

שכר – הוצאות השכר ברבעון השני של שנת 2012 קטנו ביחס לרבעון המקביל אשתקד. מרבית הקיטון נבע מהפיחות שחל בשער השקל ביחס לדולר ומקיטון במספר העובדים כתוצאה מיישום הליכי התייעלות. מספר העובדים, הקבועים והזמניים בחברה, עמד במהלך הרבעון השני בממוצע על 5,938 עובדים, לעומת 6,106 במהלך הרבעון המקביל אשתקד.

דלק – ברבעון הנוכחי הוצאות החברה עבור דלק סילוני גדלו, בכ-2.9 מיליון דולר ביחס לרבעון המקביל אשתקד, שיעור של כ-1.6%. מחירי השוק של הדס"ל ירדו ברבעון המדווח בכ-6% בממוצע ביחס לרבעון המקביל אשתקד. ברבעון המדווח רשמה החברה תשלומים בגין גידור הדס"ל בסך של כ- 1.8 מיליון דולר, אשר נזקפו לדוח רווח והפסד (ברבעון המקביל אשתקד רשמה החברה החזרי גידור בסך של כ – 20.9 מיליון דולר).

תוצאות

הרווח הגולמי ברבעון הנוכחי הסתכם ב-75.8 מיליון דולר (שיעור של כ- 14.7% מהמחזור), לעומת 60.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (שיעור של כ- 11.4% מהמחזור).

הרווח מהפעלה הסתכם ב-2.2 מיליון דולר, לעומת הפסד מהפעלה בסך של כ-23.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

ההפסד הנקי ברבעון השני של שנת 2012 הסתכם ב-6.2 מיליון $, בהשוואה להפסד של כ-19.7 מיליון $ ברבעון השני של שנת 2011.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השני של 2012 בכ-14.1 מיליון דולר. התזרים במחצית הראשונה של השנה הסתכם בכ- 79.2 מיליון דולר.

ה-EBITDA של אל על ברבעון השני של 2012 הסתכם בכ-29.5 מיליון דולר, לעומת כ-3.9 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2011. המושג EBITDA הוא הרווח התפעולי של חברה ללא הוצאות הריבית, המס, הפחת והאמורטיזציה, שהוא פקטור שנועד לתת תמונה המשקפת בצורה מדויקת יותר את מצב העסקים של החברהן.

שיעור התפוסה בטיסות החברה עלה ברבעון השני של 2012 לכ-82.3%, לעומת 81.1% בשאר הטיסות הסדירות בנתב"ג.

תוצאות החציון הראשון של 2012

ההכנסות
בחציון הראשון של השנה הסתכמו ההכנסות ב-945.9 מיליון דולר, לעומת 955.7 מיליון דולר בחציון המקביל אשתקד, קיטון של כ-1%.

הוצאות ההפעלה
בחציון הראשון של שנת 2012 הסתכמו הוצאות ההפעלה בכ- 827.7 מיליון דולר, לעומת 873.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ- 5.3%. השינוי נבע בעיקר מקיטון בהוצאות השכר וכן מהקיטון בפעילות בתקופת הדוח ומפיחות בשער השקל ביחס לדולר לעומת התקופה המקבילה ב 2011.

תוצאות

הרווח הגולמי בחציון גדל בכ- 44% לכ-118.3 מיליון דולר, לעומת 82.1 מיליון דולר בשנה המקבילה אשתקד.
ההפסד מהפעלה בחציון הראשון של 2012 הסתכם בכ-21.9 מיליון דולר, לעומת הפסד מהפעלה בסך של כ-76.7 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2011.

ההפסד הנקי בחציון של שנת 2012 הסתכם ב-29.7 מיליון דולר בהשוואה להפסד של 62.6 מיליון דולר באותה התקופה בשנת 2011.

ה-EBITDA של אל על במחצית הראשונה של השנה גדל לכ-32.6 מיליון דולר, בהשוואה ל-EBITDA שלילי בסך של כ 23.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

מזומנים
נכון ליום 30 ביוני 2012, יתרות המזומנים, שווי המזומנים ופיקדונות לזמן קצר של החברה, הסתכמו לסך של 109.5 מיליון דולר. יצוין כי במחצית הראשונה, של שנת 2012, החברה השקיעה כ-41 מיליון דולר ברכוש קבוע, בהתאם לתכנית ההשקעה הרב-שנתית של החברה, פרעה הלוואות שוטפות בסך של כ-56 מיליון דולר וקיבלה הלוואות בסך של כ-16 מיליון דולר, בעיקר למימון רכישת רכוש קבוע.

ההון של החברה, נכון ליום 30 ביוני, 2012 הסתכם בכ-112 מיליון דולר. ההון הושפע במחצית הראשונה של השנה בעיקר מההפסד לתקופה ומקיטון בקרן הון בגין גידור תזרימי מזומנים.

אליעזר שקדי, מנכ"ל אל על וכרמל שאמה-הכהן, יו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת. התייעלות נמשכת וניהול הוצאות מבוקר
אליעזר שקדי, מנכ"ל אל על וכרמל שאמה-הכהן, יו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת. התייעלות נמשכת וניהול הוצאות מבוקר

אליעזר שקדי מנכ"ל אל על אמר: "אל על התמודדה ברבעון השני עם מציאות בה הכלכלה העולמית נמצאת במשבר עמוק, המשפיע גם על ענף התעופה. בנוסף, התמודדנו עם התנאים הגיאופוליטיים והמציאות המורכבת במזה"ת. החברה ממשיכה להתמודד עם דירוג הבטיחות של מדינת ישראל הנמצאת בקטגורית בטיחות 2, המעמידה אותה בעמדת נחיתות בתעופה העולמית. למרות כל אלה, אנו מציגים תוצאות המשקפות התייעלות נמשכת וניהול מבוקר של ההוצאות שהצליחו למזער את ההפסד הפוטנציאלי.

אל על מתמודדת בתקופה האחרונה עם תהליך שמיים פתוחים במתכונת מאוד בעייתית בראייתנו. אל על אינה מתנגדת להסכם במתכונת הולמת וראויה. כל שאנו מבקשים הוא שיינתן לנו להתחרות בתנאים שווים והוגנים, על מנת לאפשר תחרות הוגנת. נכון להיום, במתכונת המוצעת, לא מתקיימים תנאים בסיסיים המאפשרים תחרות הוגנת ואמיתית".

ניסים מלכי, סמנכ"ל הכספים: "למרות הסביבה העסקית המאתגרת, רשמנו ברבעון השני עלייה משמעותית ברווח הגולמי בכ-77.9 מיליון דולר לעומת 60.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד ושיעורו מהמחזור עלה מ- 11.4% ל- 15.1%. ביצענו את ההשקעות הנדרשות כדי ליישם את תהליך הצערת צי המטוסים של החברה. במהלך המחצית הראשונה של שנת 2012 החברה השקיעה כ-41 מיליון דולר ברכוש קבוע וחתמה על הסכם לרכישת שני מטוסי בואינג בהתאם לתכנית ההצטיידות הרב-שנתית שלה, פרעה הלוואות שוטפות בסך של כ-56 מיליון דולר וקיבלה הלוואות בסך של כ-16 מיליון דולר למימון רכישת מטוסים"

מטוס בואינג של אל על. שיפור בתוצאות
מטוס בואינג של אל על. שיפור בתוצאות

ההפסד הנקי של אל על ברבעון השני של שנת 2012 הסתכם ב-6.2 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של כ-19.7 מיליון ברבעון השני של שנת 2011, שזו ירידה של 68.5% בהפסד הרבעוני. בהשוואה להפסד של 23.5 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2012 מדובר בירידה בהפסדים ברבעון השני של השנה של 29.44%.

בשישה החודשים הראשונים של השנה הצליחה אל על לצמצם את הפסדיה ב- 52.5%, מ-62.6 מיליון דולר הפסד חציוני בשנת 2011 להפסד חציוני של 29.7 מיליון דולר השנה.

נתוני המאזן הרבעוני מראים, כי בתחום ההתייעלות חל שיפור באל על, אך בתחום הגדלת הרווחים עדיין לא הושגה ההתקדמות הרצויה. הוצאות השכר ברבעון השני של שנת 2012 קטנו ביחס לתקופה המקבילה אשתקד בכ- 23 מיליון דולר. הקיטון נבע מפיחות שנרשם בשער השקל ביחס לדולר ומירידה של 168 משרות בממוצע. הקטנת הוצאות השכר הביאה לעליה בשיעור הרווח הגולמי מהמחזור מ- 11.4% ל- 15.1% שהסתכם בכ-77.9 מיליון דולר, לעומת 60.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

התייעלות הושגה גם בהוצאות ההפעלה ברבעון הנוכחי, שהסתכמו ב-438.9 מיליון דולר לעומת 470.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד- קיטון של כ- 7%, ושיעור התפוסה בטיסות הנוסעים עלה בכ- 2% והסתכם בכ- 82.3%, לעומת שיעור התפוסה של 81.1% ברבעון השני של שנת 2011.

לעומת זאת, הכנסות החברה ירדו בכ-3% והסתכמו בכ-514.7 מיליון דולר, לעומת 530.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד והיא לא הצליחה להגדיל את נתח השוק שעלה מעט ברבעון השני של 2012 לכ- 33.7%, לעומת כ-33.5% ברבעון המקביל אשתקד.

יציבות חברה נמדדת לא במאזן רווח והפסד אלא בתזרים המזומנים וביתרות המזומנים שלה. תזרים המזומנים שנבע מפעילות אל על ברבעון השני של 2012 הסתכם בכ-14.1 מיליון דולר ובמחצית הראשונה של 2012 הסתכם בכ-79.2 מיליון דולר. גם ה-EBITDA ברבעון השני, שהסתכם בכ- 29.5 מיליון דולר ושיעורו מהמחזור הסתכם בכ- 5.7% לעומת 3.9 מיליון דולר ושיעור מחזור של כ- 0.7% ברבעון המקביל אשתקד, מראה על מגמה חיובית.

למועד הדו"ח, לחברה היו יתרות מזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר בסך של כ-109.5 מיליון דולר.

אם תימשך מגמת ההתייעלות והחברה תהיה אגרסיבית יותר בתחרות הרשתית שלה, יתכן שתוצאות הרבעון השלישי, שחל בשיא עונת התיירות והחגים, יאפשרו לחברה לעבור למגמת רווח שנתי.

תוצאות הרבעון השני

ההכנסות
ברבעון הנוכחי הסתכמו ההכנסות ב- 516.8 מיליון דולר לעומת 530.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-3%. ההכנסות מנוסעים קטנו בכ-1% כתוצאה מקיטון במספר הנוסעים ופיחות האירו ביחס לדולר שקוזז על ידי עלייה בהכנסה לנוסע-ק"מ. גם ההכנסות מהובלת מטענים קטנו ב- 7.2% והסתכמו ב- 47.6 מיליון דולר, בהשוואה ל- 51.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, כתוצאה מהקיטון בכמות טונה – קילומטר.

הוצאות ההפעלה
ברבעון הנוכחי ירדו הוצאות ההפעלה בכ-7% לכ-438.9 מיליון דולר, לעומת 470.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד שיעור הוצאות ההפעלה מהמחזור ירד מכ- 88.6% ברבעון השני של שנת 2011 לכ- 85.3% ברבעון המדווח. עיקר הקיטון בהוצאות ההפעלה נבע מקיטון הפעילות מירידה בהוצאות השכר, משינוי בשערי החליפין דולר-יורו וכן מגידול בשיעור השתתפות המדינה בהוצאות הביטחון על פי החלטת הממשלה.

שכר – הוצאות השכר ברבעון השני של שנת 2012 קטנו ביחס לרבעון המקביל אשתקד. מרבית הקיטון נבע מהפיחות שחל בשער השקל ביחס לדולר ומקיטון במספר העובדים כתוצאה מיישום הליכי התייעלות. מספר העובדים, הקבועים והזמניים בחברה, עמד במהלך הרבעון השני בממוצע על 5,938 עובדים, לעומת 6,106 במהלך הרבעון המקביל אשתקד.

דלק – ברבעון הנוכחי הוצאות החברה עבור דלק סילוני גדלו, בכ-2.9 מיליון דולר ביחס לרבעון המקביל אשתקד, שיעור של כ-1.6%. מחירי השוק של הדס"ל ירדו ברבעון המדווח בכ-6% בממוצע ביחס לרבעון המקביל אשתקד. ברבעון המדווח רשמה החברה תשלומים בגין גידור הדס"ל בסך של כ- 1.8 מיליון דולר, אשר נזקפו לדוח רווח והפסד (ברבעון המקביל אשתקד רשמה החברה החזרי גידור בסך של כ – 20.9 מיליון דולר).

תוצאות

הרווח הגולמי ברבעון הנוכחי הסתכם ב-75.8 מיליון דולר (שיעור של כ- 14.7% מהמחזור), לעומת 60.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (שיעור של כ- 11.4% מהמחזור).

הרווח מהפעלה הסתכם ב-2.2 מיליון דולר, לעומת הפסד מהפעלה בסך של כ-23.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

ההפסד הנקי ברבעון השני של שנת 2012 הסתכם ב-6.2 מיליון $, בהשוואה להפסד של כ-19.7 מיליון $ ברבעון השני של שנת 2011.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השני של 2012 בכ-14.1 מיליון דולר. התזרים במחצית הראשונה של השנה הסתכם בכ- 79.2 מיליון דולר.

ה-EBITDA של אל על ברבעון השני של 2012 הסתכם בכ-29.5 מיליון דולר, לעומת כ-3.9 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2011. המושג EBITDA הוא הרווח התפעולי של חברה ללא הוצאות הריבית, המס, הפחת והאמורטיזציה, שהוא פקטור שנועד לתת תמונה המשקפת בצורה מדויקת יותר את מצב העסקים של החברהן.

שיעור התפוסה בטיסות החברה עלה ברבעון השני של 2012 לכ-82.3%, לעומת 81.1% בשאר הטיסות הסדירות בנתב"ג.

תוצאות החציון הראשון של 2012

ההכנסות
בחציון הראשון של השנה הסתכמו ההכנסות ב-945.9 מיליון דולר, לעומת 955.7 מיליון דולר בחציון המקביל אשתקד, קיטון של כ-1%.

הוצאות ההפעלה
בחציון הראשון של שנת 2012 הסתכמו הוצאות ההפעלה בכ- 827.7 מיליון דולר, לעומת 873.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ- 5.3%. השינוי נבע בעיקר מקיטון בהוצאות השכר וכן מהקיטון בפעילות בתקופת הדוח ומפיחות בשער השקל ביחס לדולר לעומת התקופה המקבילה ב 2011.

תוצאות

הרווח הגולמי בחציון גדל בכ- 44% לכ-118.3 מיליון דולר, לעומת 82.1 מיליון דולר בשנה המקבילה אשתקד.
ההפסד מהפעלה בחציון הראשון של 2012 הסתכם בכ-21.9 מיליון דולר, לעומת הפסד מהפעלה בסך של כ-76.7 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2011.

ההפסד הנקי בחציון של שנת 2012 הסתכם ב-29.7 מיליון דולר בהשוואה להפסד של 62.6 מיליון דולר באותה התקופה בשנת 2011.

ה-EBITDA של אל על במחצית הראשונה של השנה גדל לכ-32.6 מיליון דולר, בהשוואה ל-EBITDA שלילי בסך של כ 23.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

מזומנים
נכון ליום 30 ביוני 2012, יתרות המזומנים, שווי המזומנים ופיקדונות לזמן קצר של החברה, הסתכמו לסך של 109.5 מיליון דולר. יצוין כי במחצית הראשונה, של שנת 2012, החברה השקיעה כ-41 מיליון דולר ברכוש קבוע, בהתאם לתכנית ההשקעה הרב-שנתית של החברה, פרעה הלוואות שוטפות בסך של כ-56 מיליון דולר וקיבלה הלוואות בסך של כ-16 מיליון דולר, בעיקר למימון רכישת רכוש קבוע.

ההון של החברה, נכון ליום 30 ביוני, 2012 הסתכם בכ-112 מיליון דולר. ההון הושפע במחצית הראשונה של השנה בעיקר מההפסד לתקופה ומקיטון בקרן הון בגין גידור תזרימי מזומנים.

אליעזר שקדי, מנכ"ל אל על וכרמל שאמה-הכהן, יו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת. התייעלות נמשכת וניהול הוצאות מבוקר
אליעזר שקדי, מנכ"ל אל על וכרמל שאמה-הכהן, יו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת. התייעלות נמשכת וניהול הוצאות מבוקר

אליעזר שקדי מנכ"ל אל על אמר: "אל על התמודדה ברבעון השני עם מציאות בה הכלכלה העולמית נמצאת במשבר עמוק, המשפיע גם על ענף התעופה. בנוסף, התמודדנו עם התנאים הגיאופוליטיים והמציאות המורכבת במזה"ת. החברה ממשיכה להתמודד עם דירוג הבטיחות של מדינת ישראל הנמצאת בקטגורית בטיחות 2, המעמידה אותה בעמדת נחיתות בתעופה העולמית. למרות כל אלה, אנו מציגים תוצאות המשקפות התייעלות נמשכת וניהול מבוקר של ההוצאות שהצליחו למזער את ההפסד הפוטנציאלי.

אל על מתמודדת בתקופה האחרונה עם תהליך שמיים פתוחים במתכונת מאוד בעייתית בראייתנו. אל על אינה מתנגדת להסכם במתכונת הולמת וראויה. כל שאנו מבקשים הוא שיינתן לנו להתחרות בתנאים שווים והוגנים, על מנת לאפשר תחרות הוגנת. נכון להיום, במתכונת המוצעת, לא מתקיימים תנאים בסיסיים המאפשרים תחרות הוגנת ואמיתית".

ניסים מלכי, סמנכ"ל הכספים: "למרות הסביבה העסקית המאתגרת, רשמנו ברבעון השני עלייה משמעותית ברווח הגולמי בכ-77.9 מיליון דולר לעומת 60.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד ושיעורו מהמחזור עלה מ- 11.4% ל- 15.1%. ביצענו את ההשקעות הנדרשות כדי ליישם את תהליך הצערת צי המטוסים של החברה. במהלך המחצית הראשונה של שנת 2012 החברה השקיעה כ-41 מיליון דולר ברכוש קבוע וחתמה על הסכם לרכישת שני מטוסי בואינג בהתאם לתכנית ההצטיידות הרב-שנתית שלה, פרעה הלוואות שוטפות בסך של כ-56 מיליון דולר וקיבלה הלוואות בסך של כ-16 מיליון דולר למימון רכישת מטוסים"

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן