9 מיליון דולר – הרווח הנקי של התעשייה האווירית

הירידה של 53% ברווח הנקי – מ-19 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2013 ל-9 מיליון דולר ברבעון הראשון השנה, מוסברת בעיקר בעלייה בהוצאות מו"פ, שיווק, מכירה ומס

9 מיליון דולר – הרווח הנקי של התעשייה האווירית

הירידה של 53% ברווח הנקי – מ-19 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2013 ל-9 מיליון דולר ברבעון הראשון השנה, מוסברת בעיקר בעלייה בהוצאות מו"פ, שיווק, מכירה ומס

יוסי וייס מנכ"ל התעשייה האווירית
יוסי וייס מנכ"ל התעשייה האווירית

הרווח הנקי של התעשייה האווירית ירד ברבעון הראשון של השנה ל-9 מיליון דולר, לעומת רווח נקי של 19 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2013. הקיטון של 10 מיליון דולר, משקף ירידה ברווח הנקי בשיעור של 53%. לעומת זאת הרווח הגולמי של ברבעון הראשון של השנה עלה ב-7% ל-131 מיליון דולר, לעומת 122 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. גם צבר ההזמנות שלה הגיע לסכום של 9.8 מיליארד דולר. הירידה הרבעונית ברווח הנקי מוסברת בעיקר בגלל עליה בהוצאות מו"פ, שיווק ומכירה ומסים.

מכירות

מכירות החברה ברבעון הראשון של השנה גדלו ב-15% ל-979 מיליון דולר, בהשוואה ל- 849 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול במכירות נבע מצמיחה בחטיבות הצבאיות של החברה – חטיבת מערכות טילים וחלל, חטיבת כלי טיס צבאיים ואלתא. מכירות החטיבות הצבאיות ברבעון הראשון גדלו ב-20% והסתכמו ב-735 מיליון דולר, בהשוואה ל-615 ברבעון המקביל ב-2013.

עוד נתון מעניין, מתברר, כי נתח המכירות ליצוא ברבעון הראשון ירד ב-1 נקודת אחוז והגיע ל-78% (לישראל 22%), בהשוואה ל- 79% ברבעון המקביל אשתקד. נתח המכירות לישראל ברבעון הראשון היה 22%.

בתחום המכירות לשוק הצבאי חל גידול ברבעון הראשון של 17%, בהשוואה לרבעון המקביל ב-2013, והם הסתכמו ב-721 מיליון דולר. בעקבות כך נתח המכירות לשוק הצבאי ברבעון הראשון היה 74%, בהשוואה ל72% ברבעון המקביל אשתקד, עליה של 2 נקודות אחוד. הגידול במכירות לשוק הצבאי מיוחס בעיקר לעלייה בהכנסות בתחום כלי הטיס הבלתי מאויישים, מכלולים תעופתיים צבאיים, מוצרי אלקטרוניקה צבאית ומערכות הגנה. נתח המכירות לשוק האזרחי היה 26%.

רווחים

הרווח הנקי ברבעון הראשון הסתכם ב-9 מיליון דולר, המהווה 0.9% מהמכירות, זאת, בהשוואה ל- 19 מיליון דולר, שהיוו 2.2% מהמכירות, ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון של 10 מיליון דולר, המשקף ירידה ברווח הנקי בשיעור של 53%, הנובע ברובו מגידול בהוצאות המס ומגידול בהוצאות המחקר והפיתוח ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון עלה ב-7% והסתכם ב-131 מיליון דולר, בהשוואה ל-122 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-9 מיליון דולר. הירידה בשיעור הרווחיות הגולמית נובעת מהיחלשות שער החליפין של הדולר ביחס לשקל, ממעבר להפסד גולמי בחטיבת בדק מטוסים, כתוצאה מהקיפאון בתחום הסבות המטוסים וההאטה בתחום התחזוקה (MRO – Maintenance, repair and operations) ומדחיית הכרה ברווחים בגין פרויקטי פיתוח בשלבי ביצוע מוקדמים, שנרשמו לפי שיטת מרווח אפס.

אבל, הרווח התפעולי ברבעון הראשון ירד ב-25% והסתכם ב-15 מיליון דולר, בהשוואה ל-20 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הירידה של 5 מיליון דולר נובעת בעיקר מהיחלשות שער החליפין של הדולר ביחס לשקל, מעליה בהוצאות המו"פ ממקורות עצמיים ומעליה בהוצאות שיווק ומכירה.

כאשר בוחנים את ה-EBITDA, שזה רווח לפני ריבית מיסים פחת והפחתות (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations, Amortizations – EBITDA), המהווה מדד פיננסי של מד הרווחיות לבחינת התוצאות הכספיות, אשר אינם כרוכים בזרימת מזומן והפחתות, המראים לכן את שווי החברה, מתברר, כי ברבעון הראשון של השנה תוצאת ה-EBITDA של 44 מיליון דולר היא טובה, למרות ירידה של 14% בשיעור של 7 מיליון דולר, בהשוואה ל- EBITDAברבעון המקביל ב-2013 שהיה כ-51 מיליון דולר.

הוצאות

הוצאות המחקר והפיתוח – ברבעון הראשון הסתכמו ב-41 מיליון דולר בהשוואה ל-29 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 12 מיליון דולר, המהווה גידול בשיעור של 38%, הנובע מגידול במשאבים שהחברה מפנה לפעילות מו"פ ממקורות עצמיים.

הוצאות פרישה מוקדמת של עובדים – ברבעון הראשון של שנת 2014 פרשו 40 עובדים בעלות של כ-8 מיליון דולר. בנוסף, נרשמה הוצאה בסכום של 2 מיליון דולר הנובעת מעדכון גימלה בגין עובדים שפרשו בעבר לפרישה מוקדמת וטרם הגיעו לגיל פנסיה. הפרישה המוקדמת של עובדים הינה חלק מתהליכי ההתייעלות שמבצעת החברה.

צבר ההזמנות

בצבר ההזמנות, שהסתכם בסוף הרבעון הראשון ב-9.8 מיליארד דולר, הייתה ירידה של 200 מיליון דולר, בהשוואה לצבר ההזמנות בסוף שנת 2013, שהסתכם ב-10 מיליארד דולר. הירידה בצבר ההזמנות מיוחסת ברובה לרישום שמרני של התקשרויות בפעילות תחזוקת מנועים (MRO) בחטיבת בדק מטוסים, על רקע האטה בשוק התעופה האזרחית. 2.4 מיליארד מתוך הצבר מיועד למכירה כבר השנה. הצבר מבטיח כ-2.7 שנות פעילות. 83.5% מצבר ההזמנות מיועד למכירה ללקוחות בחו"ל.

מזומנים

תזרים המזומנים של החברה מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של השנה היה 206 מיליון דולר, בהשוואה ל-268 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בתזרים המזומנים נובע ברובו משינויים בסעיפי ההון החוזר של החברה, הנובעים ברובם מעיכוב תשלומי משרד הביטחון ומדחייה בהתקשרויות חדשות עם לקוחות.

האמצעים הנזילים של יתרת מזומנים ושווי מזומנים והשקעות בניירות ערך לזמן קצר הסתכמו בכ-1.7 מיליארד דולר בהשוואה לכ-2 מיליארד דולר נכון ליום 31 בדצמבר 2013. שזו ירידה של כ-300 מיליון דולר. יחד עם זאת, סך האמצעים הנזילים של החברה בסוף הרבעון הראשון, גבוה מסך החוב הפיננסי של 1.1 מיליארד דולר.

רפי מאור יו"ר הדירקטוריון
רפי מאור יו"ר הדירקטוריון

"חברה ממוקדת ייצוא"

רפי מאור, יו"ר הדירקטוריון: "התעשייה האווירית ממשיכה להתמודד עם שווקים מאתגרים ומורכבים בהם מתרחבים הצמצומים בתקציבי הביטחון בארץ ובעולם. זאת יחד עם שער החליפין הנמוך של הדולר, המשפיע עלינו רבות בהיותנו חברה ממוקדת ייצוא, שכ-80% ממכירותיה הינן מחוץ לישראל. למרות ששנת 2014 מסתמנת, כפי שצפינו, כמאתגרת, אנו מסכמים את הרבעון הראשון עם עליה בהכנסות, בעיקר ממכירות לשוק הצבאי-בטחוני ועם גידול משמעותי בהשקעה במו"פ, הנובע מגידול במשאבים שהחברה מפנה לפעילות זו ממקורות עצמאיים".

"עיכוב תשלומים"

יוסי וייס, מנכ"ל החברה: "האתגרים העסקיים עימם מתמודדת החברה, הופכים את המציאות העסקית למורכבת מתמיד. בין היתר, אנו ניצבים בפני עיכוב תשלומים של משרד הביטחון ובפני דחייה בביצוע התקשרויות חדשות. אלו הם חלק מהגורמים לתזרים השלילי שחווינו ברבעון הראשון. שוק התעופה האזרחית עדיין נתון בהאטה, מה שמוביל לפגיעה בתוצאות הפעילות בתחום זה. למרות זאת, ממשיכה התעשייה האווירית לשמור על צבר ההזמנות שלה ולהציג מבנה מאזן חזק ונזילות מרשימה".

כתבות אחרונות באתר

יוסי וייס מנכ"ל התעשייה האווירית
יוסי וייס מנכ"ל התעשייה האווירית

הרווח הנקי של התעשייה האווירית ירד ברבעון הראשון של השנה ל-9 מיליון דולר, לעומת רווח נקי של 19 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2013. הקיטון של 10 מיליון דולר, משקף ירידה ברווח הנקי בשיעור של 53%. לעומת זאת הרווח הגולמי של ברבעון הראשון של השנה עלה ב-7% ל-131 מיליון דולר, לעומת 122 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. גם צבר ההזמנות שלה הגיע לסכום של 9.8 מיליארד דולר. הירידה הרבעונית ברווח הנקי מוסברת בעיקר בגלל עליה בהוצאות מו"פ, שיווק ומכירה ומסים.

מכירות

מכירות החברה ברבעון הראשון של השנה גדלו ב-15% ל-979 מיליון דולר, בהשוואה ל- 849 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול במכירות נבע מצמיחה בחטיבות הצבאיות של החברה – חטיבת מערכות טילים וחלל, חטיבת כלי טיס צבאיים ואלתא. מכירות החטיבות הצבאיות ברבעון הראשון גדלו ב-20% והסתכמו ב-735 מיליון דולר, בהשוואה ל-615 ברבעון המקביל ב-2013.

עוד נתון מעניין, מתברר, כי נתח המכירות ליצוא ברבעון הראשון ירד ב-1 נקודת אחוז והגיע ל-78% (לישראל 22%), בהשוואה ל- 79% ברבעון המקביל אשתקד. נתח המכירות לישראל ברבעון הראשון היה 22%.

בתחום המכירות לשוק הצבאי חל גידול ברבעון הראשון של 17%, בהשוואה לרבעון המקביל ב-2013, והם הסתכמו ב-721 מיליון דולר. בעקבות כך נתח המכירות לשוק הצבאי ברבעון הראשון היה 74%, בהשוואה ל72% ברבעון המקביל אשתקד, עליה של 2 נקודות אחוד. הגידול במכירות לשוק הצבאי מיוחס בעיקר לעלייה בהכנסות בתחום כלי הטיס הבלתי מאויישים, מכלולים תעופתיים צבאיים, מוצרי אלקטרוניקה צבאית ומערכות הגנה. נתח המכירות לשוק האזרחי היה 26%.

רווחים

הרווח הנקי ברבעון הראשון הסתכם ב-9 מיליון דולר, המהווה 0.9% מהמכירות, זאת, בהשוואה ל- 19 מיליון דולר, שהיוו 2.2% מהמכירות, ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון של 10 מיליון דולר, המשקף ירידה ברווח הנקי בשיעור של 53%, הנובע ברובו מגידול בהוצאות המס ומגידול בהוצאות המחקר והפיתוח ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון עלה ב-7% והסתכם ב-131 מיליון דולר, בהשוואה ל-122 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-9 מיליון דולר. הירידה בשיעור הרווחיות הגולמית נובעת מהיחלשות שער החליפין של הדולר ביחס לשקל, ממעבר להפסד גולמי בחטיבת בדק מטוסים, כתוצאה מהקיפאון בתחום הסבות המטוסים וההאטה בתחום התחזוקה (MRO – Maintenance, repair and operations) ומדחיית הכרה ברווחים בגין פרויקטי פיתוח בשלבי ביצוע מוקדמים, שנרשמו לפי שיטת מרווח אפס.

אבל, הרווח התפעולי ברבעון הראשון ירד ב-25% והסתכם ב-15 מיליון דולר, בהשוואה ל-20 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הירידה של 5 מיליון דולר נובעת בעיקר מהיחלשות שער החליפין של הדולר ביחס לשקל, מעליה בהוצאות המו"פ ממקורות עצמיים ומעליה בהוצאות שיווק ומכירה.

כאשר בוחנים את ה-EBITDA, שזה רווח לפני ריבית מיסים פחת והפחתות (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations, Amortizations – EBITDA), המהווה מדד פיננסי של מד הרווחיות לבחינת התוצאות הכספיות, אשר אינם כרוכים בזרימת מזומן והפחתות, המראים לכן את שווי החברה, מתברר, כי ברבעון הראשון של השנה תוצאת ה-EBITDA של 44 מיליון דולר היא טובה, למרות ירידה של 14% בשיעור של 7 מיליון דולר, בהשוואה ל- EBITDAברבעון המקביל ב-2013 שהיה כ-51 מיליון דולר.

הוצאות

הוצאות המחקר והפיתוח – ברבעון הראשון הסתכמו ב-41 מיליון דולר בהשוואה ל-29 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 12 מיליון דולר, המהווה גידול בשיעור של 38%, הנובע מגידול במשאבים שהחברה מפנה לפעילות מו"פ ממקורות עצמיים.

הוצאות פרישה מוקדמת של עובדים – ברבעון הראשון של שנת 2014 פרשו 40 עובדים בעלות של כ-8 מיליון דולר. בנוסף, נרשמה הוצאה בסכום של 2 מיליון דולר הנובעת מעדכון גימלה בגין עובדים שפרשו בעבר לפרישה מוקדמת וטרם הגיעו לגיל פנסיה. הפרישה המוקדמת של עובדים הינה חלק מתהליכי ההתייעלות שמבצעת החברה.

צבר ההזמנות

בצבר ההזמנות, שהסתכם בסוף הרבעון הראשון ב-9.8 מיליארד דולר, הייתה ירידה של 200 מיליון דולר, בהשוואה לצבר ההזמנות בסוף שנת 2013, שהסתכם ב-10 מיליארד דולר. הירידה בצבר ההזמנות מיוחסת ברובה לרישום שמרני של התקשרויות בפעילות תחזוקת מנועים (MRO) בחטיבת בדק מטוסים, על רקע האטה בשוק התעופה האזרחית. 2.4 מיליארד מתוך הצבר מיועד למכירה כבר השנה. הצבר מבטיח כ-2.7 שנות פעילות. 83.5% מצבר ההזמנות מיועד למכירה ללקוחות בחו"ל.

מזומנים

תזרים המזומנים של החברה מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של השנה היה 206 מיליון דולר, בהשוואה ל-268 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בתזרים המזומנים נובע ברובו משינויים בסעיפי ההון החוזר של החברה, הנובעים ברובם מעיכוב תשלומי משרד הביטחון ומדחייה בהתקשרויות חדשות עם לקוחות.

האמצעים הנזילים של יתרת מזומנים ושווי מזומנים והשקעות בניירות ערך לזמן קצר הסתכמו בכ-1.7 מיליארד דולר בהשוואה לכ-2 מיליארד דולר נכון ליום 31 בדצמבר 2013. שזו ירידה של כ-300 מיליון דולר. יחד עם זאת, סך האמצעים הנזילים של החברה בסוף הרבעון הראשון, גבוה מסך החוב הפיננסי של 1.1 מיליארד דולר.

רפי מאור יו"ר הדירקטוריון
רפי מאור יו"ר הדירקטוריון

"חברה ממוקדת ייצוא"

רפי מאור, יו"ר הדירקטוריון: "התעשייה האווירית ממשיכה להתמודד עם שווקים מאתגרים ומורכבים בהם מתרחבים הצמצומים בתקציבי הביטחון בארץ ובעולם. זאת יחד עם שער החליפין הנמוך של הדולר, המשפיע עלינו רבות בהיותנו חברה ממוקדת ייצוא, שכ-80% ממכירותיה הינן מחוץ לישראל. למרות ששנת 2014 מסתמנת, כפי שצפינו, כמאתגרת, אנו מסכמים את הרבעון הראשון עם עליה בהכנסות, בעיקר ממכירות לשוק הצבאי-בטחוני ועם גידול משמעותי בהשקעה במו"פ, הנובע מגידול במשאבים שהחברה מפנה לפעילות זו ממקורות עצמאיים".

"עיכוב תשלומים"

יוסי וייס, מנכ"ל החברה: "האתגרים העסקיים עימם מתמודדת החברה, הופכים את המציאות העסקית למורכבת מתמיד. בין היתר, אנו ניצבים בפני עיכוב תשלומים של משרד הביטחון ובפני דחייה בביצוע התקשרויות חדשות. אלו הם חלק מהגורמים לתזרים השלילי שחווינו ברבעון הראשון. שוק התעופה האזרחית עדיין נתון בהאטה, מה שמוביל לפגיעה בתוצאות הפעילות בתחום זה. למרות זאת, ממשיכה התעשייה האווירית לשמור על צבר ההזמנות שלה ולהציג מבנה מאזן חזק ונזילות מרשימה".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן