כור הרוויחה ברבעון השלישי של השנה 418 מיליון שקל

ברבעון הזה רשמה כור בגין אחזקתה בקרדיט סוויס רווח של 334 מיליון שקל בעקבות עליית מחיר מניות קרדיט סוויס. מאז סוף הרבעון השלישי ועד היום עלה ערך מניות קרדיט סוויס שמחזיקה כור בכ-181 מיליון שקל נוספים, דבר שעשוי להתבטא בדוח הרבעון הרביעי

כור הרוויחה ברבעון השלישי של השנה 418 מיליון שקל

ברבעון הזה רשמה כור בגין אחזקתה בקרדיט סוויס רווח של 334 מיליון שקל בעקבות עליית מחיר מניות קרדיט סוויס. מאז סוף הרבעון השלישי ועד היום עלה ערך מניות קרדיט סוויס שמחזיקה כור בכ-181 מיליון שקל נוספים, דבר שעשוי להתבטא בדוח הרבעון הרביעי

הרווח הנקי של כור ברבעון השלישי של השנה היה 418 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-1.63 מיליארד שקל ברבעון המקביל ב-2011. בתשעה החודשים שחלפו מתחילת השנה הפסידה כור 221 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-2.53 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

במשך הרבעון השלישי של השנה הצליחה כור לפרוע חוב של 254 מיליון שקל ומאז השלמת עסקת מיזוג מכתשים אגן עם ChemChina בנובמבר 2011 פרעה כור הלוואות ואגרות חוב בסכום כולל של כ-3.7 מיליארד שקל. יתרת המזומנים של כור עומדת נכון להיום על סכום של כ-2.23 מיליארד שקל. בנוסף, עודף השווי של מניות קרדיט סוויס על ההלוואות כנגד שעבוד מניות קרדיט סוויס עומד על כ-1.1 מיליארד שקל.

בנובמבר 2011 אימצה כור תכנית לרכישה עצמית של אגרות חוב שהנפיקה. במסגרת תכנית זו, רכשה כור אגרות חוב בהיקף של כ-21 מיליון שקל. בנובמבר 2012 אישר דירקטוריון החברה תוכנית המשך לרכישה עצמית של אגרות חוב של החברה, בהיקף כולל של עד 250 מיליון שקל לתקופה של 12 חודשים. אישור תוכנית ההמשך הינו לאור הנזילות הגבוהה של כור ומדיניות החברה להקטנת החוב הפיננסי.

קרדיט סוויס

נכון להיום מחזיקה כור ב-30.3 מיליון מניות של קרדיט סוויס, המהוות כ-2.3% מהונו של הבנק. במשך הרבעון השלישי של 2012, רשמה כור בגין אחזקתה בקרדיט סוויס רווח של 334 מיליון שקל בעקבות עליית מחיר מניות קרדיט סוויס לאור ההתאוששות בשווקים הגלובליים, ובעקבות מכירת זכויות שקיבלה במסגרת הנפקת זכויות שערכה קרדיט סוויס. מאז סוף הרבעון השלישי ועד היום עלה ערך מניות קרדיט סוויס שמחזיקה כור בכ-181 מיליון שקל נוספים, דבר שעשוי להתבטא בדוח הרבעון הרביעי.

תוצאות טובות למכתשים אגן

מכתשים אגן דיווחה ברבעון על תוצאות עסקיות טובות, תוך הצגת גידול ברווחיות התפעולית וברווח הנקי כתוצאה מהמשך יישום מוצלח של התכנית האסטרטגית של החברה, צמיחה אורגנית ושיפור ברווחיות. הרווח הנקי של מכתשים אגן עמד על כ-13 מיליון דולר ברבעון, עלייה של 30% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. מכירות מכתשים אגן ברבעון השלישי הסתכמו בכ-644 מיליון דולר, והרווח הגולמי הסתכם בכ-199 מיליון דולר, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד, כאשר ה-EBITDA הסתכם בכ-90 מיליון דולר, גידול של יותר מ-8% לעומת אשתקד.

בחינת אפשרות לשינויים מבניים

במסגרת בחינה של שינויים מבניים בקבוצת אי.די.בי, הודיעה כור כי נבחנת אפשרות מיזוג של החברה עם חברת החזקות אחרת בקבוצת אי די בי. בהקשר זה נבחנים בימים אלה שני מהלכים:

(1) מיזוג החברה עם דסק"ש או הפיכת החברה לחברה בת בבעלות מלאה של דסק"ש. במסגרת מהלך זה, ככל שיבוצע, יוצע לבעלי המניות מקרב הציבור של החברה ולאי.די.בי. פתוח למכור את החזקותיהם בחברה, ונשקלת אפשרות כי במסגרתו יירכשו או ייפרעו אגרות חוב של החברה. לצורך ביצוע מהלך זה עשוי להיעשות שימוש בנכסי החברה.

(2) מיזוג החברה עם אי די בי אחזקות או רכישתה על ידי אי די בי אחזקות, וזאת במשולב עם קבלת הלוואה בסכום מהותי מאוד על ידי אי די בי אחזקות מגוף פיננסי זר. במסגרת מהלך זה, ככל שיבוצע, יוצע לכל בעלי המניות של החברה (לרבות דסק"ש ואי די בי פתוח) למכור את החזקותיהם בחברה, ונשקלת אפשרות כי במסגרתו יירכשו או ייפרעו אגרות חוב של החברה וכן של אי די בי אחזקות, ולצורך ביצועו עשוי להיעשות שימוש בנכסי החברה.

אידיבי מבהירה ומדגישה, כי אין כל וודאות ביחס להבשלתם של המהלכים הנבחנים האמורים, כי ככל שיבשילו הינם כפופים לפרוצדורות ואישורים שונים של האורגנים המוסמכים של החברות הרלבנטיות ו/או של צדדים שלישיים, שטרם התקבלו, וכי (למיטב ידיעת כור) טרם הושגו עם הגוף הפיננסי הנזכר לעיל הסכמות ביחס לתנאים מהותיים של העסקה.

הרווח הנקי של כור ברבעון השלישי של השנה היה 418 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-1.63 מיליארד שקל ברבעון המקביל ב-2011. בתשעה החודשים שחלפו מתחילת השנה הפסידה כור 221 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-2.53 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

במשך הרבעון השלישי של השנה הצליחה כור לפרוע חוב של 254 מיליון שקל ומאז השלמת עסקת מיזוג מכתשים אגן עם ChemChina בנובמבר 2011 פרעה כור הלוואות ואגרות חוב בסכום כולל של כ-3.7 מיליארד שקל. יתרת המזומנים של כור עומדת נכון להיום על סכום של כ-2.23 מיליארד שקל. בנוסף, עודף השווי של מניות קרדיט סוויס על ההלוואות כנגד שעבוד מניות קרדיט סוויס עומד על כ-1.1 מיליארד שקל.

בנובמבר 2011 אימצה כור תכנית לרכישה עצמית של אגרות חוב שהנפיקה. במסגרת תכנית זו, רכשה כור אגרות חוב בהיקף של כ-21 מיליון שקל. בנובמבר 2012 אישר דירקטוריון החברה תוכנית המשך לרכישה עצמית של אגרות חוב של החברה, בהיקף כולל של עד 250 מיליון שקל לתקופה של 12 חודשים. אישור תוכנית ההמשך הינו לאור הנזילות הגבוהה של כור ומדיניות החברה להקטנת החוב הפיננסי.

קרדיט סוויס

נכון להיום מחזיקה כור ב-30.3 מיליון מניות של קרדיט סוויס, המהוות כ-2.3% מהונו של הבנק. במשך הרבעון השלישי של 2012, רשמה כור בגין אחזקתה בקרדיט סוויס רווח של 334 מיליון שקל בעקבות עליית מחיר מניות קרדיט סוויס לאור ההתאוששות בשווקים הגלובליים, ובעקבות מכירת זכויות שקיבלה במסגרת הנפקת זכויות שערכה קרדיט סוויס. מאז סוף הרבעון השלישי ועד היום עלה ערך מניות קרדיט סוויס שמחזיקה כור בכ-181 מיליון שקל נוספים, דבר שעשוי להתבטא בדוח הרבעון הרביעי.

תוצאות טובות למכתשים אגן

מכתשים אגן דיווחה ברבעון על תוצאות עסקיות טובות, תוך הצגת גידול ברווחיות התפעולית וברווח הנקי כתוצאה מהמשך יישום מוצלח של התכנית האסטרטגית של החברה, צמיחה אורגנית ושיפור ברווחיות. הרווח הנקי של מכתשים אגן עמד על כ-13 מיליון דולר ברבעון, עלייה של 30% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. מכירות מכתשים אגן ברבעון השלישי הסתכמו בכ-644 מיליון דולר, והרווח הגולמי הסתכם בכ-199 מיליון דולר, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד, כאשר ה-EBITDA הסתכם בכ-90 מיליון דולר, גידול של יותר מ-8% לעומת אשתקד.

בחינת אפשרות לשינויים מבניים

במסגרת בחינה של שינויים מבניים בקבוצת אי.די.בי, הודיעה כור כי נבחנת אפשרות מיזוג של החברה עם חברת החזקות אחרת בקבוצת אי די בי. בהקשר זה נבחנים בימים אלה שני מהלכים:

(1) מיזוג החברה עם דסק"ש או הפיכת החברה לחברה בת בבעלות מלאה של דסק"ש. במסגרת מהלך זה, ככל שיבוצע, יוצע לבעלי המניות מקרב הציבור של החברה ולאי.די.בי. פתוח למכור את החזקותיהם בחברה, ונשקלת אפשרות כי במסגרתו יירכשו או ייפרעו אגרות חוב של החברה. לצורך ביצוע מהלך זה עשוי להיעשות שימוש בנכסי החברה.

(2) מיזוג החברה עם אי די בי אחזקות או רכישתה על ידי אי די בי אחזקות, וזאת במשולב עם קבלת הלוואה בסכום מהותי מאוד על ידי אי די בי אחזקות מגוף פיננסי זר. במסגרת מהלך זה, ככל שיבוצע, יוצע לכל בעלי המניות של החברה (לרבות דסק"ש ואי די בי פתוח) למכור את החזקותיהם בחברה, ונשקלת אפשרות כי במסגרתו יירכשו או ייפרעו אגרות חוב של החברה וכן של אי די בי אחזקות, ולצורך ביצועו עשוי להיעשות שימוש בנכסי החברה.

אידיבי מבהירה ומדגישה, כי אין כל וודאות ביחס להבשלתם של המהלכים הנבחנים האמורים, כי ככל שיבשילו הינם כפופים לפרוצדורות ואישורים שונים של האורגנים המוסמכים של החברות הרלבנטיות ו/או של צדדים שלישיים, שטרם התקבלו, וכי (למיטב ידיעת כור) טרם הושגו עם הגוף הפיננסי הנזכר לעיל הסכמות ביחס לתנאים מהותיים של העסקה.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן