מינהל הדלק לא דרש לקבל מידע על תקינות דלק סילוני

ב-2011 נמצאו בדלק סילוני (דס"ל) בנתב"ג מתכות, חול, חלודה וחומרים אורגניים הפוגמים בתכונות הדס"ל ובאיכותו. מדובר במחדל בטיחותי חמור. משרד האנרגיה אמור להתוות את המדיניות הלאומית בעניין זה, להבטיח אספקה סדירה של דס"ל באיכות הנדרשת ולפקח על החברות הפועלות בתחום

מינהל הדלק לא דרש לקבל מידע על תקינות דלק סילוני

ב-2011 נמצאו בדלק סילוני (דס"ל) בנתב"ג מתכות, חול, חלודה וחומרים אורגניים הפוגמים בתכונות הדס"ל ובאיכותו. מדובר במחדל בטיחותי חמור. משרד האנרגיה אמור להתוות את המדיניות הלאומית בעניין זה, להבטיח אספקה סדירה של דס"ל באיכות הנדרשת ולפקח על החברות הפועלות בתחום

כל מי שעוסק או מטפל במוצר שלגביו נקבע תקן חייב לוודא שהמוצר יעמוד בדרישות התקן. נמצא, כי מינהל הדלק לא דרש לקבל מהחברות העוסקות בתחום הדס"ל (דלק סילוני) החברות המספקות ורשות שדות התעופה, ואף לא קיבל מהן, מידע מרוכז ושוטף על עמידת הדס"ל שברשותם בתקן, כפי שנדרש למילוי תפקידו של מינהל הדלק כמאסדר בתחום. הדבר גם דרוש למינהל הדלק לצורך קביעה של קווי פעילותו וכדי שהחלטותיו יהיו מושכלות ומבוססות על נתונים זמינים. כך קובע מבקר המדינה.

פגיעה באיכות הדס"ל

יתרה מכך, תקן הדס"ל אינו מחייב לבדוק נוכחות של חומרים מסוימים שעלולים להימצא בדס"ל ומקורם בתהליכי הייצור, האחסון והשינוע, ואף לא הימצאות של מתכות, חול, חלודה וחומרים אורגניים הפוגמים בתכונות הדס"ל ובאיכותו. יש לציין כי חומרים אלה נמצאו בבדיקות שבוצעו בעקבות התרחשותו של האירוע במאי 2011, וגרמו לשיבושים באספקה נאותה של דס"ל ולשיבושים בתנועה האווירית בנתב"ג. כמו כן, התקן אינו מחייב לבדוק הימצאות של תוספים שהמטפלים בדס"ל מוסיפים בשלבים השונים של תהליכי הייצור, האחסון והשינוע שנועדו, בין השאר, לשפר את הסיכות או המוליכות של הדס"ל ומשפיעים על תכונות אחרות שלו, כגון כושר הפרדת מים מדס"ל

גוף מרכזי

טיפול במשק הדס"ל מחייב קיומו של גוף מרכזי שיכוון את האסדרה (רגולציה) והתכלול של הפעילות בתחום זה ויהיה בעל סמכויות וכלים מתאימים לפיקוח, לאכיפה ולתיאום בין הגורמים הפועלים בו. משרד האנרגיה אמור להתוות את המדיניות הלאומית בעניין זה, להבטיח אספקה סדירה של דס"ל באיכות הנדרשת ולפקח על החברות הפועלות בתחום. מממצאי הביקורת עולה כי משרד האנרגיה לא מילא את ייעודו כנדרש.

משמעות בטיחותית חמוורה

על משרדי האנרגיה והתחבורה, רש"ת, רת"א, תש"ן ומכון התקנים לפעול בנחישות וללא דיחוי כדי לוודא שהמלצות ועדות הבדיקה ייושמו במלואן ויתוקנו הליקויים אשר העלה משרד מבקר המדינה בדוח זה. מדובר בעניינים בעלי משמעות בטיחותית מהמדרגה הראשונה, ולכן יש להפנות אליהם את מלוא תשומת הלב כדי למנוע אסון בתחום התעופה ונזק חמור לנפש ולרכוש, לכלכלתה של מדינת ישראל ולתדמיתה.

כל מי שעוסק או מטפל במוצר שלגביו נקבע תקן חייב לוודא שהמוצר יעמוד בדרישות התקן. נמצא, כי מינהל הדלק לא דרש לקבל מהחברות העוסקות בתחום הדס"ל (דלק סילוני) החברות המספקות ורשות שדות התעופה, ואף לא קיבל מהן, מידע מרוכז ושוטף על עמידת הדס"ל שברשותם בתקן, כפי שנדרש למילוי תפקידו של מינהל הדלק כמאסדר בתחום. הדבר גם דרוש למינהל הדלק לצורך קביעה של קווי פעילותו וכדי שהחלטותיו יהיו מושכלות ומבוססות על נתונים זמינים. כך קובע מבקר המדינה.

פגיעה באיכות הדס"ל

יתרה מכך, תקן הדס"ל אינו מחייב לבדוק נוכחות של חומרים מסוימים שעלולים להימצא בדס"ל ומקורם בתהליכי הייצור, האחסון והשינוע, ואף לא הימצאות של מתכות, חול, חלודה וחומרים אורגניים הפוגמים בתכונות הדס"ל ובאיכותו. יש לציין כי חומרים אלה נמצאו בבדיקות שבוצעו בעקבות התרחשותו של האירוע במאי 2011, וגרמו לשיבושים באספקה נאותה של דס"ל ולשיבושים בתנועה האווירית בנתב"ג. כמו כן, התקן אינו מחייב לבדוק הימצאות של תוספים שהמטפלים בדס"ל מוסיפים בשלבים השונים של תהליכי הייצור, האחסון והשינוע שנועדו, בין השאר, לשפר את הסיכות או המוליכות של הדס"ל ומשפיעים על תכונות אחרות שלו, כגון כושר הפרדת מים מדס"ל

גוף מרכזי

טיפול במשק הדס"ל מחייב קיומו של גוף מרכזי שיכוון את האסדרה (רגולציה) והתכלול של הפעילות בתחום זה ויהיה בעל סמכויות וכלים מתאימים לפיקוח, לאכיפה ולתיאום בין הגורמים הפועלים בו. משרד האנרגיה אמור להתוות את המדיניות הלאומית בעניין זה, להבטיח אספקה סדירה של דס"ל באיכות הנדרשת ולפקח על החברות הפועלות בתחום. מממצאי הביקורת עולה כי משרד האנרגיה לא מילא את ייעודו כנדרש.

משמעות בטיחותית חמוורה

על משרדי האנרגיה והתחבורה, רש"ת, רת"א, תש"ן ומכון התקנים לפעול בנחישות וללא דיחוי כדי לוודא שהמלצות ועדות הבדיקה ייושמו במלואן ויתוקנו הליקויים אשר העלה משרד מבקר המדינה בדוח זה. מדובר בעניינים בעלי משמעות בטיחותית מהמדרגה הראשונה, ולכן יש להפנות אליהם את מלוא תשומת הלב כדי למנוע אסון בתחום התעופה ונזק חמור לנפש ולרכוש, לכלכלתה של מדינת ישראל ולתדמיתה.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן