Skip to content

בסוף 2035 תמנה אוכלוסיית ישראל 11.4 מיליון נפש

אוכלוסיית היהודים תמנה 8.3 מיליון נפש. האוכלוסייה הערבית תמנה 2.6 מיליון נפש

בסוף 2035 תמנה אוכלוסיית ישראל 11.4 מיליון נפש

אוכלוסיית היהודים תמנה 8.3 מיליון נפש. האוכלוסייה הערבית תמנה 2.6 מיליון נפש

בסוף שנת 2035 צפויה אוכלוסיית ישראל למנות 11.4 מיליון נפש. קצב הגידול השנתי הממוצע בתקופה 2035-2011 יהיה 1.4%. לשם השוואה, בתקופה שקדמה לשנת הבסיס של התחזית, בשנים 2010-2006 היה קצב הגידול הממוצע 1.9%. כך מעריכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לפי החלופה הבינונית.

אוכלוסיית היהודים והאחרים תמנה 8.8 מיליון נפש בסוף 2035 (77% מכלל האוכלוסייה), לעומת 6.1 מיליון נפש (79.5%) בסוף 2010. באוכלוסייה זו צפוי קצב גידול שנתי של 1.4% (לעומת 1.7% בשנים 2010-2006).

אוכלוסיה יהודית

האוכלוסייה היהודית, שמהווה היום ותהווה גם ב-2035 95% מאוכלוסיית היהודים והאחרים, תמנה 8.3 מיליון איש בסוף התחזית (73% מכלל האוכלוסייה). בסוף שנת 2010 מנתה האוכלוסייה היהודית 5.8 מיליון איש (75%). האוכלוסייה היהודית צפויה לגדול במהלך התחזית בקצב זהה לזה של היהודים והאחרים – 1.4% שנתי ממוצע, לעומת 1.8% ב-2010-2006.

האוכלוסייה הערבית צפויה למנות 2.6 מיליון נפש בסוף התחזית (23% מכלל האוכלוסייה). בסוף 2010 מנתה אוכלוסייה זו כ- 1.6 מיליון איש (20.5%). במהלך תקופת התחזית תגדל האוכלוסייה בממוצע ב-1.8% שנתי, לעומת 2.7% ב-2010-2006.

דתות בקרב האוכלוסייה הערבית

הדתות המרכיבות את האוכלוסייה הערבית תגדלנה כל אחת בקצב שונה. אוכלוסיית המוסלמים צפויה לגדול ב-1.9% בממוצע לשנה (תמנה 2.3 מיליון איש בסוף 2035). אוכלוסיית הדרוזים תגדל בקצב ממוצע של 1.3% (185 אלף ב-2035), ואילו אוכלוסיית הנוצרים הערבים תגדל ב-0.6% בממוצע לשנה – קצב הגידול הנמוך ביותר בהשוואה לשאר הדתות (תמנה 152 אלף בסוף 2035). לשם השוואה, בשנים 2010-2006 שיעור הגידול של אוכלוסיית המוסלמים היה 3.0%, של אוכלוסיית הדרוזים 2.1% ושל אוכלוסיית הנוצרים הערבים 0.7%. האוכלוסייה המוסלמית תהווה 20% מכלל האוכלוסייה (17% ב-2010), הדרוזים 1.6% (1.7% ב-2010) והנוצרים הערבים 1.3% (1.6% ב-2010).

הגידול הטבעי

94% מהגידול הצפוי של אוכלוסיית ישראל יהיה תוצאה של ריבוי טבעי ו-6% מסך כל הגידול בתקופת התחזית הוא תוצאה של מאזן הגירה בינלאומית. בתקופה 2010-2006 89% מהגידול הארצי היה מריבוי טבעי ו-11% ממאזן הגירה בינלאומית. העלייה הצפויה במשקלו של הריבוי הטבעי מסך הגידול, נובעת מחד גיסא מהנחות שיעורי ילודה גבוהים ומגידול במספר הנשים בגיל הפריון (49-15) הגורם לעלייה במספר הלידות בתחזית. מאידך גיסא, הנחות ההגירה צופות צמצום בהיקפי העלייה לישראל.

שיעור הפריון

התחזית מניחה כי שיעור הפריון הכולל (TFR) של נשים ישראליות יירד בהדרגה אך יישאר ברמה גבוהה גם בהשוואה לעולם המערבי וגם בהשוואה למדינות השכנות. בשנים 2010-2006 שיעור הפריון הכולל של נשים בישראל היה 2.95 לידות לאישה בממוצע. בתקופה הראשונה של התחזית ב-2015-2011 מניחים 2.94 לידות לאישה ובתקופה האחרונה של התחזית ב-2035-2031 2.75 לידות לאישה. על פי תחזיות האו"ם שיעור הפריון הכולל במדינות המפותחות צפוי להיות 1.82 לידות לאישה בתקופה 2035-2030. במדינות הגובלות בישראל שיעור הפריון הכולל צפוי להיות – ירדן 2.41 לידות לאישה, מצריים 2.27, סוריה 2.23 ולבנון 1.53.

לפי הנחה, בתחילת התחזית הפריון הגבוה ביותר הוא בקרב נשים מוסלמיות (3.37 לידות) אך הוא צפוי לרדת לרמה של 2.70 עד שנת 2035. לעומת זאת, בקרב הנשים היהודיות צפויה עלייה קלה בשיעור הפריון מ-2.99 בתחילת התחזית ל-3.04 בסופה – מה שיציב אותן ברמה הגבוהה ביותר בהשוואה לשאר הדתות. הפריון הנמוך ביותר צפוי באוכלוסיית הנוצרים הערבים – 2.1 לידות לאישה בתחילת ובסוף התחזית.

תוחלת חיים

בתחזית מניחים המשך עלייה בתוחלת החיים גם של נשים וגם של גברים. בקרב הגברים היהודים והאחרים תוחלת החיים תעלה מ-79.7 שנים ב-2006-2010 ל-84.8 שנים ב-2031-2035, בקרב הנשים צפויה עלייה מ-83.3 שנים ל-89.5 שנים בתקופות אלו. תוחלת החיים של הגברים הערבים תעלה מ-75.9 ל-81.6 שנים ובקרב הנשים הערביות מ-79.7 ל-86.3 שנים.

1 Comment

  1. צדוק התקוה
    25 ביוני 2013 @ 18:54

    הרוב היהודי ישמר בתנאי שישראל תגרש את המסתננים מאפריקה כי אחרת קצב גידול האוכלוסיה אצלהם בתנאים הטובים כאן[רפואה טיפת חלב בתי חולים קיצבת ילדים] יעבור את קצב הגידול אצל החרדים וכמובן אי מתן אזרחות לעובדים הזרים ששוכחים לחזור הביתה אחרי תום חוזה רק כך ישמר כאן הרוב היהודי אחרת זו תהפוך למדינת כל אזרחיה וסופה של ישראל כמדינת העם היהודי

בסוף שנת 2035 צפויה אוכלוסיית ישראל למנות 11.4 מיליון נפש. קצב הגידול השנתי הממוצע בתקופה 2035-2011 יהיה 1.4%. לשם השוואה, בתקופה שקדמה לשנת הבסיס של התחזית, בשנים 2010-2006 היה קצב הגידול הממוצע 1.9%. כך מעריכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לפי החלופה הבינונית.

אוכלוסיית היהודים והאחרים תמנה 8.8 מיליון נפש בסוף 2035 (77% מכלל האוכלוסייה), לעומת 6.1 מיליון נפש (79.5%) בסוף 2010. באוכלוסייה זו צפוי קצב גידול שנתי של 1.4% (לעומת 1.7% בשנים 2010-2006).

אוכלוסיה יהודית

האוכלוסייה היהודית, שמהווה היום ותהווה גם ב-2035 95% מאוכלוסיית היהודים והאחרים, תמנה 8.3 מיליון איש בסוף התחזית (73% מכלל האוכלוסייה). בסוף שנת 2010 מנתה האוכלוסייה היהודית 5.8 מיליון איש (75%). האוכלוסייה היהודית צפויה לגדול במהלך התחזית בקצב זהה לזה של היהודים והאחרים – 1.4% שנתי ממוצע, לעומת 1.8% ב-2010-2006.

האוכלוסייה הערבית צפויה למנות 2.6 מיליון נפש בסוף התחזית (23% מכלל האוכלוסייה). בסוף 2010 מנתה אוכלוסייה זו כ- 1.6 מיליון איש (20.5%). במהלך תקופת התחזית תגדל האוכלוסייה בממוצע ב-1.8% שנתי, לעומת 2.7% ב-2010-2006.

דתות בקרב האוכלוסייה הערבית

הדתות המרכיבות את האוכלוסייה הערבית תגדלנה כל אחת בקצב שונה. אוכלוסיית המוסלמים צפויה לגדול ב-1.9% בממוצע לשנה (תמנה 2.3 מיליון איש בסוף 2035). אוכלוסיית הדרוזים תגדל בקצב ממוצע של 1.3% (185 אלף ב-2035), ואילו אוכלוסיית הנוצרים הערבים תגדל ב-0.6% בממוצע לשנה – קצב הגידול הנמוך ביותר בהשוואה לשאר הדתות (תמנה 152 אלף בסוף 2035). לשם השוואה, בשנים 2010-2006 שיעור הגידול של אוכלוסיית המוסלמים היה 3.0%, של אוכלוסיית הדרוזים 2.1% ושל אוכלוסיית הנוצרים הערבים 0.7%. האוכלוסייה המוסלמית תהווה 20% מכלל האוכלוסייה (17% ב-2010), הדרוזים 1.6% (1.7% ב-2010) והנוצרים הערבים 1.3% (1.6% ב-2010).

הגידול הטבעי

94% מהגידול הצפוי של אוכלוסיית ישראל יהיה תוצאה של ריבוי טבעי ו-6% מסך כל הגידול בתקופת התחזית הוא תוצאה של מאזן הגירה בינלאומית. בתקופה 2010-2006 89% מהגידול הארצי היה מריבוי טבעי ו-11% ממאזן הגירה בינלאומית. העלייה הצפויה במשקלו של הריבוי הטבעי מסך הגידול, נובעת מחד גיסא מהנחות שיעורי ילודה גבוהים ומגידול במספר הנשים בגיל הפריון (49-15) הגורם לעלייה במספר הלידות בתחזית. מאידך גיסא, הנחות ההגירה צופות צמצום בהיקפי העלייה לישראל.

שיעור הפריון

התחזית מניחה כי שיעור הפריון הכולל (TFR) של נשים ישראליות יירד בהדרגה אך יישאר ברמה גבוהה גם בהשוואה לעולם המערבי וגם בהשוואה למדינות השכנות. בשנים 2010-2006 שיעור הפריון הכולל של נשים בישראל היה 2.95 לידות לאישה בממוצע. בתקופה הראשונה של התחזית ב-2015-2011 מניחים 2.94 לידות לאישה ובתקופה האחרונה של התחזית ב-2035-2031 2.75 לידות לאישה. על פי תחזיות האו"ם שיעור הפריון הכולל במדינות המפותחות צפוי להיות 1.82 לידות לאישה בתקופה 2035-2030. במדינות הגובלות בישראל שיעור הפריון הכולל צפוי להיות – ירדן 2.41 לידות לאישה, מצריים 2.27, סוריה 2.23 ולבנון 1.53.

לפי הנחה, בתחילת התחזית הפריון הגבוה ביותר הוא בקרב נשים מוסלמיות (3.37 לידות) אך הוא צפוי לרדת לרמה של 2.70 עד שנת 2035. לעומת זאת, בקרב הנשים היהודיות צפויה עלייה קלה בשיעור הפריון מ-2.99 בתחילת התחזית ל-3.04 בסופה – מה שיציב אותן ברמה הגבוהה ביותר בהשוואה לשאר הדתות. הפריון הנמוך ביותר צפוי באוכלוסיית הנוצרים הערבים – 2.1 לידות לאישה בתחילת ובסוף התחזית.

תוחלת חיים

בתחזית מניחים המשך עלייה בתוחלת החיים גם של נשים וגם של גברים. בקרב הגברים היהודים והאחרים תוחלת החיים תעלה מ-79.7 שנים ב-2006-2010 ל-84.8 שנים ב-2031-2035, בקרב הנשים צפויה עלייה מ-83.3 שנים ל-89.5 שנים בתקופות אלו. תוחלת החיים של הגברים הערבים תעלה מ-75.9 ל-81.6 שנים ובקרב הנשים הערביות מ-79.7 ל-86.3 שנים.

1 Comment

  1. צדוק התקוה
    25 ביוני 2013 @ 18:54

    הרוב היהודי ישמר בתנאי שישראל תגרש את המסתננים מאפריקה כי אחרת קצב גידול האוכלוסיה אצלהם בתנאים הטובים כאן[רפואה טיפת חלב בתי חולים קיצבת ילדים] יעבור את קצב הגידול אצל החרדים וכמובן אי מתן אזרחות לעובדים הזרים ששוכחים לחזור הביתה אחרי תום חוזה רק כך ישמר כאן הרוב היהודי אחרת זו תהפוך למדינת כל אזרחיה וסופה של ישראל כמדינת העם היהודי

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן