Skip to content

ירידה של 40% במכירת דירות בינואר

רכישת דירות יד שנייה ירדה בשיעור של 50%, בעוד רכישת דירות חדשות ירדה בשיעור מתון יותר של 14%. נתונים ראשוניים לחודש פברואר מצביעים על המשך הירידה במספר העסקאות

ירידה של 40% במכירת דירות בינואר

רכישת דירות יד שנייה ירדה בשיעור של 50%, בעוד רכישת דירות חדשות ירדה בשיעור מתון יותר של 14%. נתונים ראשוניים לחודש פברואר מצביעים על המשך הירידה במספר העסקאות

בחודש ינואר נרשמה ירידה חדה של 40% בסך הדירות שנרכשו בהשוואה לרמת השיא שנרשמה בחודש דצמבר. רכישת דירות יד שנייה ירדה בשיעור של 50%, בעוד רכישת דירות חדשות ירדה בשיעור מתון יותר של 14%. בהשוואה לינואר אשתקד נרשמה ירידה של 7% בסך העסקאות, המתרכזת בפלח השוק של דירות יד שנייה. סך העסקאות בדירות יד שנייה שנרשמו בינואר היה הנמוך ביותר מאז פרוץ המחאה החברתית, למעט חודשי החגים, המתאפיינים ברמת עסקאות נמוכה. יתכן והירידה החדה ברכישות דירות יד שנייה נובעת בחלקה מהשביתה במשרדי הטאבו במחצית הראשונה של חודש ינואר. עם זאת יש לציין, כי נתונים ראשוניים לחודש פברואר מצביעים על המשך הירידה במספר העסקאות בפלח שוק זה.

עלייה ברמות השכר

באזורי ת"א והמרכז ניכרת עלייה משמעותית ברמות השכר של הרוכשים מקרב הזוגות הצעירים, בהשוואה לזוגות הצעירים אשר רכשו דירה באזורים אלו אשתקד. כך למשל, השכר החציוני של זוגות צעירים שרכשו דירה באזור המרכז בינואר 2014 היה גבוה ב-27% מהשכר החציוני של הזוגות הצעירים שרכשו דירה אשתקד. העובדה שמדובר באוכלוסייה יותר מבוססת מצאה ביטוי גם ברמה מחירים גבוהה יותר בעסקאות שבוצעו בחודש ינואר, אם כי עדיין תוך ירידה במינוף.

המשקיעים

משקל המשקיעים בסך העסקאות שב לעלות בחודש ינואר, ב-1 נקודת אחוז, לאחר ירידה של שתי נקודות אחוז בחודש דצמבר, אשר קטעה רצף עליות של חמישה חודשים. הגידול במשקל המשקיעים הושפע בין היתר מעלייה חריגה במשקלם באזור ת"א. בהקשר זה יש לציין, כי רמת מחירי הדירות שרכשו המשקיעים באזור ת"א בחודש ינואר הייתה גבוהה משמעותית מרמת מחירי הדירות אשר נרכשו למגורים באזור זה (מי שעבורם זוהי דירתם היחידה). כך, בעוד שברמה הארצית מחירה החציוני של דירה שנרכשה להשקעה היה זהה לזה של דירה שנרכשה למגורים, באזור ת"א עמד פער זה על 46%. המשמעות היא שהמשקיעים ורוכשי הדירות למגורים באזור ת"א אינם בהכרח "מתחרים" על אותן הדירות.

סך הדירות שמכרו משקיעים בחודש ינואר רשם ירידה של 44% בהשוואה לחודש הקודם, שיעור ירידה מעט מתון מזה שנרשם בסך דירות יד שנייה. יש לציין, כי החל מינואר קיימת חבות במס שבח בעת מכירת דירה על ידי משקיע, אם כי מאחר וחבות המס הינה לינארית ביחס למשך תקופת ההחזקה בנכס, פוטנציאל המס הגלום בגין עסקאות אלו בינואר הינו נמוך.

בחודש ינואר נרשמה ירידה חדה של 40% בסך הדירות שנרכשו בהשוואה לרמת השיא שנרשמה בחודש דצמבר. רכישת דירות יד שנייה ירדה בשיעור של 50%, בעוד רכישת דירות חדשות ירדה בשיעור מתון יותר של 14%. בהשוואה לינואר אשתקד נרשמה ירידה של 7% בסך העסקאות, המתרכזת בפלח השוק של דירות יד שנייה. סך העסקאות בדירות יד שנייה שנרשמו בינואר היה הנמוך ביותר מאז פרוץ המחאה החברתית, למעט חודשי החגים, המתאפיינים ברמת עסקאות נמוכה. יתכן והירידה החדה ברכישות דירות יד שנייה נובעת בחלקה מהשביתה במשרדי הטאבו במחצית הראשונה של חודש ינואר. עם זאת יש לציין, כי נתונים ראשוניים לחודש פברואר מצביעים על המשך הירידה במספר העסקאות בפלח שוק זה.

עלייה ברמות השכר

באזורי ת"א והמרכז ניכרת עלייה משמעותית ברמות השכר של הרוכשים מקרב הזוגות הצעירים, בהשוואה לזוגות הצעירים אשר רכשו דירה באזורים אלו אשתקד. כך למשל, השכר החציוני של זוגות צעירים שרכשו דירה באזור המרכז בינואר 2014 היה גבוה ב-27% מהשכר החציוני של הזוגות הצעירים שרכשו דירה אשתקד. העובדה שמדובר באוכלוסייה יותר מבוססת מצאה ביטוי גם ברמה מחירים גבוהה יותר בעסקאות שבוצעו בחודש ינואר, אם כי עדיין תוך ירידה במינוף.

המשקיעים

משקל המשקיעים בסך העסקאות שב לעלות בחודש ינואר, ב-1 נקודת אחוז, לאחר ירידה של שתי נקודות אחוז בחודש דצמבר, אשר קטעה רצף עליות של חמישה חודשים. הגידול במשקל המשקיעים הושפע בין היתר מעלייה חריגה במשקלם באזור ת"א. בהקשר זה יש לציין, כי רמת מחירי הדירות שרכשו המשקיעים באזור ת"א בחודש ינואר הייתה גבוהה משמעותית מרמת מחירי הדירות אשר נרכשו למגורים באזור זה (מי שעבורם זוהי דירתם היחידה). כך, בעוד שברמה הארצית מחירה החציוני של דירה שנרכשה להשקעה היה זהה לזה של דירה שנרכשה למגורים, באזור ת"א עמד פער זה על 46%. המשמעות היא שהמשקיעים ורוכשי הדירות למגורים באזור ת"א אינם בהכרח "מתחרים" על אותן הדירות.

סך הדירות שמכרו משקיעים בחודש ינואר רשם ירידה של 44% בהשוואה לחודש הקודם, שיעור ירידה מעט מתון מזה שנרשם בסך דירות יד שנייה. יש לציין, כי החל מינואר קיימת חבות במס שבח בעת מכירת דירה על ידי משקיע, אם כי מאחר וחבות המס הינה לינארית ביחס למשך תקופת ההחזקה בנכס, פוטנציאל המס הגלום בגין עסקאות אלו בינואר הינו נמוך.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן