Skip to content

מענקים לעצמאיים ששירתו בצו 8 וימי המילואים שלהם הוארכו בחצי שנה

בעוד חוק הגיוס שתוקפו אמור לכלות ביום ראשון הקרוב, וכוחות המילואים נפגעים כלכלית ויאלצו ככל הנראה להמשיך בשירותם בחצי שנה נוספת, החליטה הממשלה להעניק לעצמאיים מענק שישולם מקופת מס רכוש
פחות מדקהזמן קריאה: דקות

משרד הביטחון, רשות המיסים וצה"ל מסרו היום (חמישי) כי בהתאם להחלטת ממשל יוענקו מענקים בגין נזק עקיף שנגרם לעצמאיים ששירתו עד כה במילואים בצו 8 ואלו יוארכו בחצי שנה נוספת. כך עולה מהודעה משותפת לדוברות משרד הביטחון, דוברות רשות המיסים ודובר צה״ל. על פי ההודעה, בהתאם להחלטת ממשלה 1023 לחיזוק וסיוע לחיילי המילואים שנקראו לשירות חירום החל מיום 7 באוקטובר 2023, קרן הפיצויים – מס רכוש שברשות המסים וקרן הסיוע למשרתי מילואים בצה"ל מודיעות כי החל מיום אמש, ד׳, 27.3.24, נפתחה מערכת מקוונת לטיפול בבקשות למענקים של עצמאיים, שעסקיהם נפגעו כתוצאה משירות בצו 8. על פי הודעת הדוברויות ההחלטה על שיתוף הפעולה בין משרד הביטחון וצה״ל למשרד האוצר ורשות המיסים ויצירת מסלול מענקים ייעודי למשרתי מילואים עצמאיים, הינה צעד נוסף בהוקרת משרתי המילואים והטיפול בהם, בפרט במי שגויסו בצו 8 בתקופת מלחמת 'חרבות ברזל'. שילוב הכוחות בצוות המשותף לקרן הסיוע של צה"ל וקרן הפיצויים של רשות המסים, מביא עימו בשורה של התייעלות באמצעות השימוש במערכות של רשות המסים, לצד יחס אישי הניתן בקרן הסיוע של צה"ל למשרתי המילואים. למענקים יהיו זכאים עצמאיים ששירתו למעלה מ-30 יום בצו 8 והעסק שבבעלותם חווה ירידת מחזורים בעקבות שירות המילואים. המענקים יינתנו בגין שירות מילואים פעיל, שחל בתקופה  המתחילה בינואר 2024 ועד חצי שנה מתום מועד סיום הצו הראשון של משרת המילואים.

צילום לוגו: אתר רשות המיסים

בקשות למענקים יוגשו אחת לחודשיים, החל מהחודשים ינואר-פברואר 2024 ואילך. עוסקים פטורים יהיו זכאים לפיצוי בסכום קבוע עבור כל תקופה בת חודשיים, בהתאם לגובה המחזור השנתי ולשיעור ירידת המחזורים, שעליו הצהיר העוסק הפטור. עוסקים מורשים יהיו זכאים לפיצויים בגין מלוא סכום הירידה במחזור העסקאות בין התקופה בת החודשיים לתקופה המקבילה ב-2023, כשהוא מוכפל במקדם הוצאה נחסכת. חישוב מותאם יתבצע עבור עסקים חדשים שנפתחו לאחר 1 בינואר 2023 ועד 30 בספטמבר 2023. הבקשות יוגשו באופן מקוון באתר האינטרנט של רשות המסים או באמצעות הקישור שיפורסם באתר המילואים של צה״ל. הבקשות יוגשו החל מיום פתיחת המערכת ובקשה עבור תקופת זכאות מסוימת תוגש בתוך 3 חודשים מסיום תקופת הזכאות. המענקים ישולמו בהקדם ולא יאוחר מתום 14 ימים מיום קביעת הזכאות. תגמולי ביטוח לאומי שניתנו בגין תקופת הזכאות לא ינוכו מסכום המענקים. בבקשות שלגביהן תידרש בחינה מעמיקה של רשות המסים וקרן הסיוע, סכום המענק ייקבע בתוך 3 חודשים ממועד הגשת הבקשה.
משרת מילואים אשר בקשתו סורבה או לא אושרה במלואה, רשאי להגיש השגה לקרן הסיוע של צה"ל באתר המילואים. על ההשגה להיות מנומקת, עם כלל המסמכים והנתונים אשר עשויים לתמוך או לאשר את טענותיו.
מידע בדבר הזכאות לקבלת המענקים ואופן הגשת הבקשות יפורסם באתר רשות המסים ובאתר המילואים של צה״ל. בנוסף, תפעיל קרן הסיוע למשרתי המילואים מרכז מידע ושירות טלפוני במוקד המילואים במספר 1111 (שלוחה 4), בו ניתן יהיה לקבל מענה לשאלות בדבר הזכאות, אופן הגשת הבקשות ופרטים לגבי בקשה ספציפית.  לקבלת מידע נוסף, לשאלות ולבירורים ניתן לפנות למוקד רשות המסים  במספר: 4954.

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן