התעשייה האווירית הפסידה ברבעון השני של השנה 22 מיליון דולר

בחציון הראשון של השנה הרוויחה החברה 33 מיליון דולר. צבר ההזמנות של החברה הגיעה ל-9.2 מיליארד דולר. תזרים מזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בסכום של 94 מיליון דולר

התעשייה האווירית הפסידה ברבעון השני של השנה 22 מיליון דולר

בחציון הראשון של השנה הרוויחה החברה 33 מיליון דולר. צבר ההזמנות של החברה הגיעה ל-9.2 מיליארד דולר. תזרים מזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בסכום של 94 מיליון דולר

ההפסד הנקי של התעשייה האווירית ברבעון השני של השנה הסתכם ב-22 מיליון דולר, בהשוואה לרווח נקי בסך 33 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. ההפסד נובע מהשפעת הפיחות השקל על עלויות המימון ברבעון ועל הוצאות המס שנרשמו בגין שחיקת נכס מס. לעומת זאת, הרווח הנקי בשישה החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב- 32 מיליון דולר (1.9% מהמכירות), בהשוואה לסך של 79 מיליון דולר (4.4% מהמכירות) בחציון מקביל אשתקד.

תוצאות שאינן מספקות

"תוצאות הרבעון השני אינן מספקות. עיכובים בפרויקטי פיתוח והפיחות בשער החליפין היוו סיבה מרכזית לירידה בתוצאות העסקיות של החברה. החברה תמשיך להשקיע בטכנולוגיות ובמוצרים בעלי חדשנות טכנולוגית על מנת לשמר את יתרונה הטכנולוגי והתחרותי. אני מאמין שיחד עם ההנהלה נבצע את השינויים הנדרשים בכדי לחזור במהרה לגידול ורווחיות", מסביר יוסי וייס, מנכ"ל החברה.

"אני שמח לראות את יוסי נכנס לתפקידו ברבעון זה. אני בטוח שהכישרון והאנרגיות של יוסי יאפשרו לו לבחון את הקיים באופן מעמיק ולהוביל את השינויים הנדרשים על מנת שהחברה תצליח להתמודד עם האתגרים הקיימים ותמשיך לשגשג ולצמוח", מציין דב בהרב, יו"ר הדירקטוריון.

תוצאות רבעון שני בשנת 2012

מכירות – החברה ברבעון השני של שנת 2012 הסתכמו בסך של 808 מיליון דולר בהשוואה ל- 938 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. המכירות לייצוא מהוות 80% מסך המכירות והסתכמו בסך של 645 מיליון דולר. נתח המכירות לשוק הצבאי מהווה 75% מסך המכירות והסתכם בסך של 603 מיליון דולר.

הירידה במכירות נובעת מצמצום בהיקף הפעילות בעיקר בשוק האזרחי בתחום תחזוקת מנועים והסבת מטוסים וכן מעיכובים בפרויקטי פיתוח שגרמו לדחייה בהכרה בהכנסות.

רווח גולמי – ברבעון השני של שנת 2012 הסתכם בסך של 130 מיליון דולר (16.1% מהמכירות) בהשוואה ל- 121 מיליון דולר (12.9% מהמכירות) ברבעון מקביל אשתקד, גידול בשיעור של 8%. השיפור ברווח הגולמי נובע בעיקרו מהשפעה ניכרת של פיחות השקל על הרווחיות.

רווח מפעולות – ברבעון השני הסתכם בסך של 28 מיליון דולר (3.4% מהמכירות) לעומת 24 מיליון דולר (2.5% מהמכירות) ברבעון מקביל אשתקד. חלק מהשפעת הגידול ברווח הגולמי קוזז בגידול בהוצאות השיווק.

הוצאות מחקר – ברבעון השני של שנת 2012 הסתכמו בסך של 37 מיליון דולר (4.5% מהמכירות) בהשוואה ל- 34 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד (3.6% מהמכירות), גידול בשיעור 9%. ההשקעה בהוצאות מחקר ופיתוח הינה בעלת חשיבות עליונה לשמירת יתרונה הטכנולוגי של החברה ולהבטחת עתידה והתפתחותה.

הוצאות פרישה מוקדמת של עובדים – ברבעון השני של שנת 2012 פרשו 52 עובדים לפרישה מוקדמת, בעלות של 8 מיליון דולר, בהשוואה ל- 10 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. הפרישה המוקדמת של העובדים, שהחלה בשנת 2006 ומתבצעת בשלבים, היא חלק מתוכנית ההתייעלות של החברה.

הוצאות מימון נטו – ברבעון הנוכחי הסתכמו בסך של 36 מיליון דולר לעומת 11 מיליון דולר הכנסות מימון נטו ברבעון מקביל אשתקד. הוצאות בסך 28 מיליון דולר נובעות מהשפעת פיחות השקל על עסקאות הגנה שנעשו בעבר ושאין בגינן גידור חשבונאי. הוצאות אלו קוזזו ע"י הכנסות שנרשמו ברבעון הראשון של השנה עקב תיסוף השקל. השפעת עסקאות ההגנה, שאינן מגודרות חשבונאית, תסתיים בסוף שנת 2012 לנוכח שינוי מדיניות ההגנה המטבעית של החברה בשנה האחרונה.

הפסד נקי – ברבעון הנוכחי הסתכם בסך של 22 מיליון דולר בהשוואה לרווח נקי בסך 33 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. ההפסד נובע מהשפעת הפיחות השקל על עלויות המימון ברבעון ועל הוצאות המס שנרשמו בגין שחיקת נכס מס.

צבר ההזמנות – בסך 9.2 מיליארד דולר מבטיח יותר משנתיים וחצי פעילות. 86% מצבר ההזמנות מיועד למכירה ללקוחות בחו"ל. צבר ההזמנות מורכב ממגוון מוצרים ובפיזור גיאוגרפי רחב.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת – הסתכם בסך של 58 מיליון דולר, בהשוואה לתזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך 201 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

תוצאות חציון ראשון בשנת 2012

מכירות – החברה בחציון הראשון של שנת 2012 הסתכמו בסך של 1.7 מיליארד דולר בהשוואה ל- 1.8 מיליארד דולר בחציון מקביל אשתקד. המכירות לייצוא מהוות 80% מסך המכירות והסתכמו בסך של 1.4 מיליארד דולר. נתח המכירות לשוק הצבאי מהווה 75% מסך המכירות והסתכם בסך של 1.3 מיליארד דולר.

רווח גולמי – בחציון הראשון של שנת 2012 הסתכם בסך של 268 מיליון דולר (15.8% מהמכירות) בהשוואה ל- 234 מיליון דולר (13.1% מהמכירות) בחציון מקביל אשתקד, גידול בשיעור של 14%. השיפור ברווח הגולמי נובע מהשפעה ניכרת של פיחות השקל ביחס לתקופה מקבילה אשתקד. יש לציין כי החציון הראשון של שנת 2012 כלל הפסדים חד פעמיים שכללו, בין היתר, הפסד בסך של שבעה מיליון דולר בגין ביטול היתר יצוא לטורקיה על ידי משרד הביטחון.

רווח מפעולות – בחציון הראשון של שנת 2012 הסתכם בסך של 58 מיליון דולר (3.4% מהמכירות) לעומת 56 מיליון דולר (3.1% מהמכירות) בחציון מקביל אשתקד.יש לציין שהרווח בשנה הקודמת כלל 24 מיליון דולר הכנסה חד פעמית ממכירת אחזקות בחברה כלולה.

הוצאות מחקר – בחציון הראשון של שנת 2012 הסתכמו בסך של 75 מיליון דולר (4.4% מהמכירות) בהשוואה ל- 67 מיליון דולר בחציון מקביל אשתקד (3.7% מהמכירות) גידול בשיעור של 12%.

הוצאות פרישה מוקדמת של עובדים – בחציון הראשון של שנת 2012 פרשו 119 עובדים לפרישה מוקדמת, בעלות של 22 מיליון דולר, בהשוואה ל- 31 מיליון דולר בחציון מקביל אשתקד.

הוצאות מימון נטו – בחציון הנוכחי הסתכמו בסך של 4 מיליון דולר לעומת 12 מיליון דולר הכנסות מימון בחציון מקביל אשתקד.

הרווח הנקי – בחציון הנוכחי הסתכם בסך של 32 מיליון דולר (1.9% מהמכירות) בהשוואה לסך של 79 מיליון דולר (4.4% מהמכירות) בחציון מקביל אשתקד.

תזרים מזומנים – מפעילות שוטפת הסתכם בסך של 94 מיליון דולר בהשוואה לתזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך 127 מיליון דולר בחציון מקביל אשתקד.

ההפסד הנקי של התעשייה האווירית ברבעון השני של השנה הסתכם ב-22 מיליון דולר, בהשוואה לרווח נקי בסך 33 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. ההפסד נובע מהשפעת הפיחות השקל על עלויות המימון ברבעון ועל הוצאות המס שנרשמו בגין שחיקת נכס מס. לעומת זאת, הרווח הנקי בשישה החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב- 32 מיליון דולר (1.9% מהמכירות), בהשוואה לסך של 79 מיליון דולר (4.4% מהמכירות) בחציון מקביל אשתקד.

תוצאות שאינן מספקות

"תוצאות הרבעון השני אינן מספקות. עיכובים בפרויקטי פיתוח והפיחות בשער החליפין היוו סיבה מרכזית לירידה בתוצאות העסקיות של החברה. החברה תמשיך להשקיע בטכנולוגיות ובמוצרים בעלי חדשנות טכנולוגית על מנת לשמר את יתרונה הטכנולוגי והתחרותי. אני מאמין שיחד עם ההנהלה נבצע את השינויים הנדרשים בכדי לחזור במהרה לגידול ורווחיות", מסביר יוסי וייס, מנכ"ל החברה.

"אני שמח לראות את יוסי נכנס לתפקידו ברבעון זה. אני בטוח שהכישרון והאנרגיות של יוסי יאפשרו לו לבחון את הקיים באופן מעמיק ולהוביל את השינויים הנדרשים על מנת שהחברה תצליח להתמודד עם האתגרים הקיימים ותמשיך לשגשג ולצמוח", מציין דב בהרב, יו"ר הדירקטוריון.

תוצאות רבעון שני בשנת 2012

מכירות – החברה ברבעון השני של שנת 2012 הסתכמו בסך של 808 מיליון דולר בהשוואה ל- 938 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. המכירות לייצוא מהוות 80% מסך המכירות והסתכמו בסך של 645 מיליון דולר. נתח המכירות לשוק הצבאי מהווה 75% מסך המכירות והסתכם בסך של 603 מיליון דולר.

הירידה במכירות נובעת מצמצום בהיקף הפעילות בעיקר בשוק האזרחי בתחום תחזוקת מנועים והסבת מטוסים וכן מעיכובים בפרויקטי פיתוח שגרמו לדחייה בהכרה בהכנסות.

רווח גולמי – ברבעון השני של שנת 2012 הסתכם בסך של 130 מיליון דולר (16.1% מהמכירות) בהשוואה ל- 121 מיליון דולר (12.9% מהמכירות) ברבעון מקביל אשתקד, גידול בשיעור של 8%. השיפור ברווח הגולמי נובע בעיקרו מהשפעה ניכרת של פיחות השקל על הרווחיות.

רווח מפעולות – ברבעון השני הסתכם בסך של 28 מיליון דולר (3.4% מהמכירות) לעומת 24 מיליון דולר (2.5% מהמכירות) ברבעון מקביל אשתקד. חלק מהשפעת הגידול ברווח הגולמי קוזז בגידול בהוצאות השיווק.

הוצאות מחקר – ברבעון השני של שנת 2012 הסתכמו בסך של 37 מיליון דולר (4.5% מהמכירות) בהשוואה ל- 34 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד (3.6% מהמכירות), גידול בשיעור 9%. ההשקעה בהוצאות מחקר ופיתוח הינה בעלת חשיבות עליונה לשמירת יתרונה הטכנולוגי של החברה ולהבטחת עתידה והתפתחותה.

הוצאות פרישה מוקדמת של עובדים – ברבעון השני של שנת 2012 פרשו 52 עובדים לפרישה מוקדמת, בעלות של 8 מיליון דולר, בהשוואה ל- 10 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. הפרישה המוקדמת של העובדים, שהחלה בשנת 2006 ומתבצעת בשלבים, היא חלק מתוכנית ההתייעלות של החברה.

הוצאות מימון נטו – ברבעון הנוכחי הסתכמו בסך של 36 מיליון דולר לעומת 11 מיליון דולר הכנסות מימון נטו ברבעון מקביל אשתקד. הוצאות בסך 28 מיליון דולר נובעות מהשפעת פיחות השקל על עסקאות הגנה שנעשו בעבר ושאין בגינן גידור חשבונאי. הוצאות אלו קוזזו ע"י הכנסות שנרשמו ברבעון הראשון של השנה עקב תיסוף השקל. השפעת עסקאות ההגנה, שאינן מגודרות חשבונאית, תסתיים בסוף שנת 2012 לנוכח שינוי מדיניות ההגנה המטבעית של החברה בשנה האחרונה.

הפסד נקי – ברבעון הנוכחי הסתכם בסך של 22 מיליון דולר בהשוואה לרווח נקי בסך 33 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. ההפסד נובע מהשפעת הפיחות השקל על עלויות המימון ברבעון ועל הוצאות המס שנרשמו בגין שחיקת נכס מס.

צבר ההזמנות – בסך 9.2 מיליארד דולר מבטיח יותר משנתיים וחצי פעילות. 86% מצבר ההזמנות מיועד למכירה ללקוחות בחו"ל. צבר ההזמנות מורכב ממגוון מוצרים ובפיזור גיאוגרפי רחב.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת – הסתכם בסך של 58 מיליון דולר, בהשוואה לתזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך 201 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

תוצאות חציון ראשון בשנת 2012

מכירות – החברה בחציון הראשון של שנת 2012 הסתכמו בסך של 1.7 מיליארד דולר בהשוואה ל- 1.8 מיליארד דולר בחציון מקביל אשתקד. המכירות לייצוא מהוות 80% מסך המכירות והסתכמו בסך של 1.4 מיליארד דולר. נתח המכירות לשוק הצבאי מהווה 75% מסך המכירות והסתכם בסך של 1.3 מיליארד דולר.

רווח גולמי – בחציון הראשון של שנת 2012 הסתכם בסך של 268 מיליון דולר (15.8% מהמכירות) בהשוואה ל- 234 מיליון דולר (13.1% מהמכירות) בחציון מקביל אשתקד, גידול בשיעור של 14%. השיפור ברווח הגולמי נובע מהשפעה ניכרת של פיחות השקל ביחס לתקופה מקבילה אשתקד. יש לציין כי החציון הראשון של שנת 2012 כלל הפסדים חד פעמיים שכללו, בין היתר, הפסד בסך של שבעה מיליון דולר בגין ביטול היתר יצוא לטורקיה על ידי משרד הביטחון.

רווח מפעולות – בחציון הראשון של שנת 2012 הסתכם בסך של 58 מיליון דולר (3.4% מהמכירות) לעומת 56 מיליון דולר (3.1% מהמכירות) בחציון מקביל אשתקד.יש לציין שהרווח בשנה הקודמת כלל 24 מיליון דולר הכנסה חד פעמית ממכירת אחזקות בחברה כלולה.

הוצאות מחקר – בחציון הראשון של שנת 2012 הסתכמו בסך של 75 מיליון דולר (4.4% מהמכירות) בהשוואה ל- 67 מיליון דולר בחציון מקביל אשתקד (3.7% מהמכירות) גידול בשיעור של 12%.

הוצאות פרישה מוקדמת של עובדים – בחציון הראשון של שנת 2012 פרשו 119 עובדים לפרישה מוקדמת, בעלות של 22 מיליון דולר, בהשוואה ל- 31 מיליון דולר בחציון מקביל אשתקד.

הוצאות מימון נטו – בחציון הנוכחי הסתכמו בסך של 4 מיליון דולר לעומת 12 מיליון דולר הכנסות מימון בחציון מקביל אשתקד.

הרווח הנקי – בחציון הנוכחי הסתכם בסך של 32 מיליון דולר (1.9% מהמכירות) בהשוואה לסך של 79 מיליון דולר (4.4% מהמכירות) בחציון מקביל אשתקד.

תזרים מזומנים – מפעילות שוטפת הסתכם בסך של 94 מיליון דולר בהשוואה לתזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך 127 מיליון דולר בחציון מקביל אשתקד.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן