מיזוג מן האדמה

מלון ניר עציון ריזורט. הראשון בארץ עם מערכת מיזוג גיאו-תרמית. (צילום: רן ארדה)

מלון ניר עציון ריזורט. הראשון בארץ עם מערכת מיזוג גיאו-תרמית. (צילום: רן ארדה)

בימים אלה הסתיימה במלון ניר עציון Resort שבהר הכרמל התקנת מערכת חסכון באנרגיה בשיטה הגיאו-תרמית – מערכת שהוגדרה כיעילה ביותר מבחינה אנרגטית, הנקייה ביותר מבחינה סביבתית ולא פחות חשוב – הכדאית ביותר מבחינה כלכלית.

המערכת, של אלקטרה, הותקנה באמצעות כ-60 קידוחים בעומק של כ-130 מטרים באדמה ותפחית פליטת 300 טון גזי חממה ויותר מ-50% בעלויות האנרגיה של המלון.

לדברי יואל רז, מנכ"ל המלון, כבר לאחר חודש הפעלה נראה בברור חיסכון משמעותי בצריכת האנרגיה של המלון". "ניר עציון Resort, כמלון ירוק, הצטרף זה מכבר למאבק לשמירה על כדור הארץ ואיכות הסביבה. במסגרת זו אנו מבצעי מספר פעולות התורמות לכך ובהן מיחזור נייר, ברזל ובקבוקים, הפרדת פסולת, התקנת מערכת חסכמים במים ועוד. פרויקט הדגל הוא התקנת המערכת הגיאו-תרמית".

מערכת המיזוג הגיאותרמית שהותקנה במלון, מנצלת את הטמפרטורה הקבועה של האדמה ליצירת מערכות המיזוג היעילות והירוקות ביותר. המערכת "שואבת" חום מהקרקע בחורף ו"מטמיעה""חום באדמה בקיץ.
תהליכי ה"שאיבה" וה"הטמעה" מתבצעים ע"י החלפת חום עם האדמה וניצול חוקי התרמו-דינאמיקה הבסיסיים, הקובעים כי אנרגית החום תזרום תמיד ממקום חם למקום קר.

חלק מהמערכת הגיאו-תרמי במלון ניר עציון ריזורט. ירוקה וחסכונית

חלק מהמערכת הגיאו-תרמי במלון ניר עציון ריזורט. ירוקה וחסכונית

פעולה זו אינה שונה ממערכת מיזוג רגילה. ההבדל המהותי – שהוא גם יתרונה המרכזי של המערכת נעוץ בטמפרטורת התווך אליו מפוזר החום. בעוד שמערכות מיזוג אחרות יפזרו את החום בחודשי הקיץ לאוויר החיצוני הנמצא בטמפרטורה של 35 מעלות צלזיוס, מערכת מיזוג גיאותרמית תפזר את החום לאדמה, הנמצאת בטמפרטורה של 20 מעלות צלזיוס, מה שיקל על פיזור החום באופן משמעותי.

הקלות בה מבוצע פיזור החום, מביאה ליעילות אנרגטית הבאה לידי ביטוי בחיסכון של 40%-75% בצריכת החשמל לעומת כל מערכת אחרת – גם היעילה והמשוכללת ביותר. יתרון זה עומד לטובת המערכת גם בחימום כאשר החום שכבר קיים באדמה, משונע אל תוך הבית.

פורסם בקטגוריה איכות הסביבה, ג, חברה וסביבה, תיירות, תיירות בארץ | עם התגים , , , , , | להגיב

פורסמה מדיניות השליטה בגוף מוסדי

דורית סלינגר

דורית סלינגר

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, דורית סלינגר, פרסמה היום לראשונה את מדיניות השליטה המעודכנת בגוף מוסדי. המסמך מתאר את מדיניות הממונה בבחינת בקשות להיתר שליטה בגוף, ומפרט קריטריונים ותנאים כלליים למבקשי היתר. מטרת הפרסום היא להגביר את השקיפות בהתנהלות האגף ולהבהיר את מדיניות הפקוח הנהוגה בהתאם להיתרים אלו.

מסמך המדיניות עודכן בהמשך למסמך העקרונות לשליטה במוסדות פיננסיים שגובש בשיתוף המפקח על הבנקים ופורסם ב-11.7.2013. הנוסח הסופי גובש לאחר דיונים רבים.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר: "המדיניות החדשה מאזנת בין הצורך לשמור על יציבות הגופים לבין זכויות בעלי השליטה".

שליטה משותפת

הוראות המדיניות לעניין שליטה בגוף מוסדי נוגעות בכל ההיבטים הקשורים לשליטה, כולל בקשה של כמה גורמים לשליטה משותפת המתבקשים להסדיר הסכם המסדיר, בין היתר, את שיתוף הפעולה ביניהם, אופן ההצבעה באסיפות כלליות, מינוי דירקטורים בגוף המוסדי ומנגנון ליישוב סכסוכים. אם אין הסכם בין מבקשי השליטה, תישקל האפשרות להכיר בתקנון התאגדות כתחליף להסכם זה. בכל מקרה לא יגבר הסדר המבקשים על תקנון ההתאגדות של הגוף המוסדי. מודגש גם, כי שינוי בהרכב בעלי השליטה לאחר קבלת היתר, ייעשה באישור הממונה בלבד ושעל כל מבקש יחולו, ביחד ולחוד, התנאים והמגבלות החלים על מבקש יחיד.

שולט סופי

עוד נקבע, כי מבנה השליטה ודרך החזקת אמצעי שליטה בגוף מוסדי יוחזקו בידי שולט סופי, במישרין או באמצעות תאגידים. מבקש היתר יידרש להראות, באופן שיניח את דעת הממונה, כי התאגידים שבאמצעותם יחזיק באמצעי השליטה בגוף המוסדי נשלטים על ידו. בעל שליטה שיבקש להפסיק לשלוט בגוף מוסדי על ידי מכירת אמצעי שליטה באופן מבוזר, בבורסה או מחוץ לה, יוכל לעשות זאת בתיאום מראש עם הממונה.

שליטה באמצעות תאגידים

באשר לשליטה באמצעות תאגידים נקבע, כי שיעור ההחזקה הישירה בגוף המוסדי עצמו ובכל אחד מהתאגידים המחזיקים באמצעי שליטה בגוף המוסדי, במישרין או בעקיפין, יעלה על 50%. כאשר תאגיד מסוים נשלט באמצעות מספר תאגידים, ייבחן סכום שיעורי ההחזקה הישירה בתאגיד של כל התאגידים יחד. יחד עם זאת, הממונה יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, להפחית את שיעור ההחזקה הישירה הנדרש בגוף מוסדי או בתאגיד המחזיק במישרין בגוף המוסדי (אחד מביניהם), בהתאם להון המינימאלי של הגוף המוסדי.

התאגידים המחזיקים באמצעי שליטה, במישרין או בעקיפין, בגוף המוסדי יידרשו לשמור בכל עת על שיעור ההון העצמי מסך המאזן סולו שלא יפחת מ-50% בכל עת, בכל תאגיד באמצעותו מוחזק הגוף מוסדי. התאגיד המוחזק במישרין על ידי מבקש היתר השליטה ישמור בכל עת הון עצמי, השווה לפחות להון הבסיסי של הגוף המוסדי כפול שיעור ההחזקה המינימלי הנדרש לצורך שליטה באותו גוף מוסדי. אם קיימים כמה תאגידים המוחזקים ישירות על ידי מבקש ההיתר או על ידי מספר מבקשים, יבחן ההון הנדרש לפי סעיף זה כסכום ההון העצמי של כל התאגידים.

שעבוד אמצעי שליטה

הממונה קובעת, כי אין לשעבד את אמצעי השליטה הישירים בגוף מוסדי המהווים את שיעור ההחזקה המינימאלי (קרי, אמצעי השליטה שבאמצעותם נשלט גוף מוסדי במישרין) בכל שעבוד שהוא, למעט שעבוד שלילי. יובהר כי אין מדובר בסעיף זה על אמצעי שליטה בגופים אשר אינם מחזיקים ברישיון מבטח או חברה מנהלת.

החוסן הפיננסי של מבקש היתר ייבדק על בסיס כמה מדדים. המדד העיקרי שבהם הוא היחס בין ההון העצמי הנקי (נכסים בניכוי התחייבויות) של מבקש ההיתר, לבין מכפלת ההון הבסיסי.

הון עצמי

הממונה קובעת כי במשך תקופת השליטה יידרש בעל שליטה להחזיק הון עצמי נקי של לפחות פי 1.5 ממכפלת ההון הבסיסי בכל עת. כאשר השליטה היא יחד עם אחרים, יידרשו כל השולטים יחד להחזיק הון עצמי נקי של לפחות פי 1.5 ממכפלת ההון הבסיסי בכל עת. בנוסף, יידרש כל מרכיב בקבוצת השליטה להחזיק בכל עת הון עצמי נקי של לפחות פעם אחת מכפלת ההון הבסיסי כשהיא מוכפלת בחלקו היחסי של אותו שולט מתוך סך ההחזקה בגוף המוסדי.

פורסם בקטגוריה ג, כלכלה | עם התגים , , , | להגיב

לנדאו לנשיאות?

בעוד כמה מועמדים עדיין שוקלים האם להיכנס להרפתקת ההתמודדות על תפקיד נשיא המדינה, גורם חדש ומפתיע נכנס לתמונה, הפעם מהצד הימני של המפה הפוליטית: שר התיירות, ד"ר עוזי לנדאו. כך פורסם הבוקר במעריב.

שר התיירות עוזי לנדאו אתמול בפתיחת תערוכת IMTM. בנשיאות פחות שמח. (צילום: רמי חכם)

שר התיירות עוזי לנדאו אתמול בפתיחת תערוכת IMTM. בנשיאות פחות שמח. (צילום: רמי חכם)

בימים האחרונים החל השר עוזי לנדאו (ישראל ביתנו) לבדוק את האפשרות להכריז על מועמדותו לנשיאות. מלשכת השר נמסר כי: "השר שוקל האם להתמודד או לא". הסברה היא כי מי שעומד מאחורי הנושא הוא יו"ר המפלגה בעצמו, שר החוץ אביגדור ליברמן.

השר לנדאו שימש בעבר כמנכ"ל משרד התחבורה, מרצה בטכניון, חבר הדירקטוריון של אל על, רשות הנמלים ורשות שדות התעופה. כמו כן היה חבר הוועד המנהל של החברה להגנת הטבע וחבר הוועד המנהל של "שיח ושיג" – האגודה הישראלית לתרבות הדיון.

בשנת 1984 נבחר לראשונה לכנסת ברשימת הליכוד וכן כיהן כיו"ר ועדת המשנה לתקציב הביטחון (בכנסת ה-12), כיו"ר ועדת החוץ והביטחון (בכנסת ה-14) וכיו"ר הוועדה לביקורת המדינה (בכנסת ה-15).

בשנת 2001 מינהו אריאל שרון לשר לביטחון הפנים, תפקיד בו כיהן עד 2003, עת מונה לשר בלי תיק. באותה השנה, כאשר התפרסמה תוכנית ההתנתקות, הוביל את ההתנגדות לתוכנית בליכוד ויצר חזית משותפת עם עוד ח"כים מהליכוד ("מורדי הליכוד") למניעת מימושה, כולל הצבעה נגדה בכנסת. כתגובה פיטר אותו שרון מהממשלה ב-26 באוקטובר 2004.

בשנת 2005 הציג לנדאו את מועמדותו לראשות הליכוד, במקביל לבנימין נתניהו, שאול מופז, סילבן שלום, משה פייגלין וישראל כ"ץ, כאלטרנטיבה ימנית. לאחר פרישתו מההתמודדות הודיע על תמיכתו במועמד בנימין נתניהו. בבחירות לכנסת ה-17 הוצב לנדאו במקום ה-14 ברשימת הליכוד, ולא נבחר לכנסת עקב זכיית המפלגה ב-12 מנדטים בלבד. בפברואר 2007, עם התפטרותו של דני נוה מהכנסת, היה לנדאו אמור להיכנס לכנסת על פי מיקומו ברשימה, אך ויתר.

בשנת 2006 הקים את עמותת ארץ נהדרת. שימש כנשיא האגודה לזכות הציבור לדעת מינואר 2008.
בנובמבר 2008 הודיע על עזיבתו את הליכוד, ומעברו למפלגת ישראל ביתנו. הוא הוצב על ידי אביגדור ליברמן במקום השני ברשימה, נבחר לכנסת ה-18 וב-31 במרץ 2009 מונה לשר התשתיות הלאומיות, תפקיד ששמו שונה בתקופת כהונתו לשר האנרגיה והמים. בתפקידו זה התנגד ליישום מסקנות ועדת ששינסקי לשינוי נטל המס על הפקת נפט וגז טבעי בישראל.

לקראת הבחירות לכנסת התשע עשרה הוצב במקום השביעי ברשימת הליכוד-ביתנו, ובמרץ 2013 מונה לשר התיירות.

אם ייבחר לנדאו לנשיאות, הוא יהיה השר השני שמינף את תפקיד שר התיירות לכס הנשיא: הראשון היה שר התיירות לשעבר והאסיר בהווה, משה קצב.

פורסם בקטגוריה א, בארץ, חדשות בארץ, תיירות, תיירות בארץ | עם התגים , , | להגיב

ארדואן מפוצץ את ההסכמות: בלי הסרת המצור מעזה לא יהיה הסכם

אם בישראל ציפו כי היחסים עם טורקיה יחזרו לעלות שוב על דרך המלך, הרי בדקה ה-89, לאחר שסוכמו כמעט כל סעיפי ההסכם עם טורקיה – פוצץ ראש ממשלת טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן את ההסכם ודרש כי כתנאי לחתימה עליו, תסיר ישראל את המצור מעל רצועת עזה.

רוצה התחייבות בכתב. ארדואן (צילום: ויקיפדיה)

רוצה התחייבות בכתב. ארדואן (צילום: ויקיפדיה)

במסיבת עיתונאים שקיים אתמול, יחד עם ראש הממשלה הספרדי מריאנו רחוי, אמר ארדואן כי "שיחות הפיצויים לקורבנות משט המרמרה, המתקיימות בין אנקרה לירושלים, לא תמו וכי בשלבים הסופיים יהיה צורך לגבש פרוטוקול שיכלול את הסרת המצור על עזה". ארדואן הדגיש כי הוא רוצה את התחייבותה של ישראל בכתב. "לא ייתכן שהיחסים בין ישראל לטורקיה יחזרו להיות כשהיו ללא הצהרה בכתב", אמר ארדואן.

התנאי החדש שהוסיף ארדואן מסיג לאחור את כל מה שהושג ולמעשה הופך את החתימה על ההסכם לכמעט בלתי אפשרי, שכן ישראל לא תקבל על עצמה את דרישתו של ארדואן, להסרת המצור מעזה.

על פי ההסכם שהתגבש מול הטורקים, ישראל הייתה אמורה לפצות את משפחות הרוגי משט המרמרה בכ-20 מיליון דולר – סכום נמוך משמעותית ממה שהטורקים דרשו בתחילה. בתמורה, הייתה אנקרה אמורה לבטל את התביעות נגד קציני צה"ל על ידי חקיקה בפרלמנט ולנרמל את היחסים עם ישראל.

פורסם בקטגוריה א, אקטואליה, בארץ, חדשות בארץ, מדיני-פוליטי | עם התגים | להגיב

צריכת דלק, אמינות ומחיר הם החשובים ביותר לרוכשי רכב

חברות הרכב משקיעות ממון רב בעיצוב, מיתוג וגאדג'טים אולם מה שמעניין את הצרכן הממוצע הוא כנראה דברים יותר חשובים.

סקר שנערך בקיץ האחרון ע"י JD Power בקרב 29,000 רוכשי רכב בארה"ב מצא מה באמת מחפש הצרכן האמריקני וקרוב לוודאי גם הצרכן הישראלי.

לפי ממצאי הסקר, צרכני הרכב מתחלקים לשתי קטגוריות עיקריות, עם מאפייני צריכה שונים לכל אחת מהן. צרכני רכבי יוקרה מחפשים תכונות אחרות ברכב החלומות שלהם ממה שמחפשים שאר רוכשי הרכב הרגיל.

רוכשי רכבי יוקרה מחפשים בראש ובראשונה ביצועי רכב טובים (מהירות, תאוצה, כוח) ולחר מכן בסדר יורד מחפשים גם איכות החומרים מהם עשוי הרכב, סיומת ופיניש, סגנון, מותג, תדמית הרכב ולבסוף אמינות.

רוכשי כלי רכב "רגילים" מחפשים בראש ובראשונה צריכת דלק נמוכה ולאחר מכן בסדר יורד, אמינות, מבצעי מכירות ומחיר אטרקטיבי, סגנון ורק בסוף ביצועי הרכב.

מכונית יוקרה (צילום דן בר-דוב)

במחקר נמצא גם כי טכנולוגיה וחדשנות הופכים להיות פקטור מכריע בכוונה לרכישת רכב חדש. עורכי הסקר מוצאים כי זה היתרון היחסי של התוצרת האמריקנית על פני מתחרותיה מיבוא ולכן ממליצים לחברות הרכב להמשיך ולפתח טכנולוגיות על מנת להוביל את השוק על פי דרישות הצרכן.

בסקר נמצא כי 81% מהרוכשים חיפשו ומצאו מידע על הרכב באינטרנט. 15% מהנסקרים אישרו כי החלטת הקנייה שלהם נעשית על פי ביקורות ודירוג עליהם הם קוראים באינטרנט וזו עלייה של 4% לעומת הסקר הקודם משנת 2010.

ממצאי הסקר כפי שפורסמו:

רכבי יוקרה
1. ביצועים ( כו"ס, נוחות נהיגה וכו' )
2. איכות הייצור ( חומרי גלם, התאמה בין החלקים וסיומת איכותית )
3. סגנון חיצוני ( עיצוב חיצוני של הרכב )
4. אוהב את התדמית שרכב משדר לסביבה
5. אמינות ( חופש מתקלות )

רכבים "רגילים"
1. תצרוכת דלק ( ק"מ לליטר )
2. אמינות ( חופש מתקלות )
3. ה"מבצע" ( מחיר, מימון, ריבית, הנחה )
4. סגנון חיצוני ( עיצוב חיצוני של הרכב )
5. ביצועים ( כו"ס, נוחות נהיגה וכו' )

פורסם בקטגוריה ב, מה חדש, צרכנות, רכב | עם התגים , , , | תגובה אחת

פרידה ממלכת החורף

באגדת החורף המפורסמת של הסופר הנס כריסטיאן אנדרסן, "מלכת השלג", נמסה מלכת החורף האכזרית לאחר שילדה אחת מביאה לארמונה זוג ורדי אביב פורחים, המסמלים חברות ואהבה. בעולם האופנה מסמלים את סופו של החורף לא בעזרת ורדים פורחים וציפורים מצייצות, אלא בעזרת שבועות האופנה באירופה שמתרחשים כעת.

בישראל היה עולם האופנה כמרקחה בשבועות האחרונים עם תצוגות אביב/קיץ 2014 של "קסטרו" ו"רנואר" ומה מסמל טוב יותר את בואו של האביב כמו גל מבצעי סוף העונה ששוטף את החנויות? לפני שנתפנה להתענג על דגמי האביב המתקתקים והבאים עלינו לטובה, ראוי שניפרד ממלכת החורף, שדמותה שלטה ביד רמה בעולם האופנה בשנתיים האחרונות.

נפרדים ממלכת החורף: משמאל- דמותה של מלכת השלג מתוך סרט אנימציה רוסי (1957). מימין: אינטרפרטציה של "אלכסנדר מקווין" לסתיו/חורף 2013.

נפרדים ממלכת החורף: משמאל- דמותה של מלכת השלג מתוך סרט אנימציה רוסי (1957). מימין: אינטרפרטציה של "אלכסנדר מקווין" לסתיו/חורף 2013.

168 שנים אחרי אנדרסן החיה בית האופנה הבריטי "אלכסנדר מקווין" את החיבור בין עונת החורף לבין דמותה של אישה מלכותית. הוא הקדיש, כבר בשנה שעברה, את תצוגת סתיו/חורף 2013 שלו לדמויות של מלכות מההיסטוריה הבריטית.

מלכות החורף של "אלכסנדר מקווין" לחורף 2013

מלכות החורף של "אלכסנדר מקווין" לחורף 2013

ניתן לומר שהרומן בין בית "אלכסנדר מקווין" לבין דמויות מלכותיות, חוץ מהאסוציאציה המתבקשת בשם McQueen, החל דווקא עם המעצבת שרה ברטון, שמונתה למעצבת הראשית של המותג לאחר מותו הטרגי של אלכסנדר מקווין עצמו ועיצבה את שמלת הכלולות המפורסמת של קתרין (קייט) מידלטון הדוכסית מקיימברידג', שנישאה לנסיך ויליאם בשנת 2011.

ניכר כי ברטון קיבלה החלטה מודעת להיות לנצח מזוהה עם סגנון מלכותי. הדבר הפך ברור כאשר קולקציית סתיו/חורף של המותג הוצגה באולם מפואר ומעוטר מראות במסגרות זהב וציורי קיר עשירים למראה, ונראתה כמו מסע מרהיב חזרה בזמן הישר למאה השש-עשרה. בכל אחד מהדגמים השתקפו דמויותיהן של שתי מלכות אנגליות מאותה תקופה: אן בולין ובתה- המלכה אליזבת הראשונה.

אן בולין כהשראה ל"אלכסנדר מקווין": מימין - דגם מתצוגת סתיו/חורף 2013. משמאל - אן בולין (ויקימדיה)

אן בולין כהשראה ל"אלכסנדר מקווין": מימין - דגם מתצוגת סתיו/חורף 2013. משמאל - אן בולין (ויקימדיה)

אן בולין
אם אתם סבורים שאין בכוחם של בגדים ותכשיטים לשנות את העולם, כנראה לא שמעתם מעולם על אן בולין. בולין הייתה אשתו השנייה של המלך הרצחני הנרי השמיני, וכמו נשים רבות וחזקות אחרות במאה השש-עשרה, מצאה גם היא את דרכה לגרדום בשנת 1536. מלבד היותה אישה משכילה ושאפתנית, בולין הייתה ידועה גם בסקס-אפיל המתפרץ שלה וביכולות הפיתוי שלה. היסטוריונים רבים מספרים, שכדי ללכוד את עינו של הנרי השמיני ולהבדיל עצמה מנשות הארמון האחרות שהתהדרו בשמלות צבעוניות, נהגה בולין ללבוש שמלות שחורות שקו הצוואר שלהן משוך מטה באופן מפתה. הצבע השחור התכתב באופן מושלם עם עורה החיוור של בולין, ולפי עדויות מהתקופה אף שיווה לה מראה מיסטי של מכשפה. בדיעבד, לא מדובר בלוק האידאלי לאשה עם אויבים רבים במאה השש-עשרה.

את תכשיט הפנינים המפורסם עם תליון בצורת האות B, אותו ענדה באופן קבוע, קיבלה בולין במתנה מהנרי השמיני משום שקישתה את ברדס ראשה בפנינים שנצצו באופן מושלם על רקע שיערה השחור. מהתבוננות בדגמים הבולטים מתצוגת סתיו/חורף 2013 של "אלכסנדר מקווין", ניכר שגם כמעט 500 שנה לאחר מותה של בולין, ממשיך בית האופנה להיות מוקסם משילוב השמלה השחורה עם שיבוץ של פנינים ומחוכים מעוטרי מתכות.

אלמנטים ממלתחתה של אן בולין: שיבוץ פנינים ומחוך מתכתי

אלמנטים ממלתחתה של אן בולין: שיבוץ פנינים ומחוך מתכתי

קיימת גם אגדה המספרת כי שיר העם האנגלי "Green Sleeves" נכתב למעשה על-ידי הנרי השמיני, כשראה את בולין לובשת לראשונה שמלה ירוקה רחבת שרוולים. אנקדוטה זו זכתה לאזכור בסרט "בת בולין האחרת" (2008) בו הולבשה השחקנית נטלי פורטמן, שגילמה את אן בולין, בשמלה ירוקה רחבת שרוולים ומשובצת פנינים. וכך, רבותיי, נולדה הדת הפרוטסטנטית!

נטלי פורטמן כאן בולין בסרט "נערת בולין האחרת"

נטלי פורטמן כאן בולין בסרט "נערת בולין האחרת"

אליזבת הראשונה

אליזבת הראשונה אמנם לא זכתה לגדול לצד אמה האופנתית אן בולין ותחת השפעתה, אולם משעלתה על כס המלוכה האנגלי בחודש נובמבר 1558, ניכר היה שכמו אמה המנוחה גם אליזבת עתידה להשתמש בצו האופנה כדי להעביר מסר ברור.

דמותה של אליזבת הראשונה כהשראה לתצוגה של "אלכסנדר מקווין": שמלה מעוטרת זהב ושכמייה פרוותית לבנה.

דמותה של אליזבת הראשונה כהשראה לתצוגה של "אלכסנדר מקווין": שמלה מעוטרת זהב ושכמייה פרוותית לבנה.

אכן, לאליזבת היה הרבה מה להוכיח: היא גם מלכה כשליטה פרוטסטנטית זמן קצר לאחר שמרי, אחותה למחצה, שפכה את דמו של כל מי שלא השתייך לדת הקתולית (וזכתה לקוקטייל על שמה כמה מאות מאוחר יותר); וגם סירבה להינשא והתעקשה למלוך לבדה. בפורטרטים המפורסמים מהתקופה מופיעה אליזבת הראשונה כשהיא לובשת כמעט תמיד שמלות רקומות חוטי זהב ומעוטרות בצווארון גבוה ומסולסל. בגדי הזהב של אליזבת שיוו לה מראה של אלה, והעבירו לאומה ולמתנגדיה את המסר כי היא המלכה שנבחרה על-ידי האל וכי אין לערער על מעמדה.

הצווארונים המסולסלים והמקטורנים בעלי המותן הצרה בהם התהדרה לעתים תכופות, נלקחו דווקא ממלתחת הגברים של תקופת הרנסנס. יש הטוענים, שהגברים של התקופה אימצו את הצווארון הגבוה במטרה להסתיר פצעים על הצוואר, פצעים שהיו סממן מובהק של מחלת המין עגבת (סיפיליס). ההיסטוריונים של התקופה טוענים שעל-ידי אימוץ אלמנטים מהמלתחה הגברית, העבירה אליזבת את המסר שהיא אינה אישה פשוטה, אלא יכולה למלוך כגבר לכל דבר. מסר זה סייע לה מאוד להעלות את מוראל חיילה לקראת הקרב נגד ספינות הארמדה הספרדית בשנת 1588.

שובו של הצווארון המסולסל. מימין: דגם מתצוגת "אלכסנדר מקווין" סתיו/חורף 2013. משמאל: אליזבת הראשונה 1575 (ויקימדיה)

שובו של הצווארון המסולסל. מימין: דגם מתצוגת "אלכסנדר מקווין" סתיו/חורף 2013. משמאל: אליזבת הראשונה 1575 (ויקימדיה)

אליזבת אמנם ניצחה בקרב את הצי הספרדי, אך התמונה שנחרטה בזיכרונו של עולם האופנה היתה זו של הדגמים של בית "מקווין", שהפגינו לראווה את הצווארון המסולסל, השכמייה הפרוותית, וחגורות המותן העבות, שמשוות ללובשת מותן צרה זהה לזו שאימצה אליזבת הראשונה.

שכמיית פרוותית לבנה ומותן צרה. "אלכנסדר מקווין" Pre-fall 2013

שכמיית פרוותית לבנה ומותן צרה. "אלכנסדר מקווין" Pre-fall 2013

מהמלכה הבתולה לאשת הברזל                                                                                                        

לא רק בית "מקווין" הושפע מאלמנטים בלבושן האייקוני של אן בולין ואליזבת הראשונה. שנתיים קודם לכן, בשנת 2011, הופיע אלמנט דומה גם בסרט "אשת הברזל". הסרט מתאר את חייה של ראשת ממשלת בריטניה בשנות השמונים, מרגרט תאצ'ר, שהלכה לעולמה בחודש אפריל האחרון. באחת הסצנות עמדה מריל סטריפ, שגילמה את תאצ'ר בסרט, מול קהל של פוליטיקאים גברים, ונאלצה להילחם על מעמדה. בסצנה זו בחרה המלבישה, קונסולטה בויל, להלביש את ראשת הממשלה בשמלה שחורה מעוטרת פנינים בסגנון אן בולין, בתוספת מקטורן בעל צווארון מסולסל וגבוה בסגנון אליזבת הראשונה. בויל, שאף זכתה בשל כך בפרס בקטגוריית התלבושות בטקס פרסי האקדמיה הבריטית לתאטרון וקולנוע (BAFTA), סיפרה בראיונות, שרצתה לשוות לתאצ'ר מעט מדמותה של אליזבת הראשונה, שכמוה, גם תאצ'ר נאלצה להפגין את כוחה מול ים פוליטיקאים ספקנים.

חיפוש מהיר מגלה כי בויל היא שועלת דרמות תקופתיות וותיקה, שהייתה אמונה גם על תלבושות הסרט "המלכה" משנת 2008. אין ספק שבויל מומחית כאשר מדובר בעיצוב מלתחה לדמויות חזקות ושולטות.

מרגרט תאצ'ר (בגילומה של השחקנית מריל סטריפ) בצווארון גבוהה וענק פנינים. מתוך הסרט "אשת הברזל" (2011)

מרגרט תאצ'ר (בגילומה של השחקנית מריל סטריפ) בצווארון גבוהה וענק פנינים. מתוך הסרט "אשת הברזל" (2011)

בית "אלכסנדר מקווין" לא נח על זרי הדפנה, ובשנה האחרונה הגדיל לעשות והוציא כמה ליינים של אביזרים בעלי מוטיב מלכותי: מקשתות ועיטורי ראש משובצי פנינים, דרך תיקים וכלה בנעלים בעלי אבזמים משעשעים בצורת כתר קטן.

פרשנות מודרנית
ייתכן שלא שמתם לב, אך בחורף האחרון אימצנו כולנו כמה מהאלמנטים המלכותיים שהציג בית "מקווין": חולצות בעלות צווארונים מעוטרים באבנים ופנינים מלאכותיות, ז'קטים בעלי מותן צרה ושרוולים תפוחים ושמלות בעלות הדפס הדומה לרקמת הברוקאד. כל אלה ניתרו ממדפי בתי האופנה באירופה הישר לרשתות האופנה בקניון הקרוב לביתכם.

הדרך הקלה ביותר להשיג את המראה המלכותי היא לאבזר את הבגד באביזרים ותכשיטים רומנטיים דמויי כתר מלכות. בישראל, המעצבות השולטות בכיפת האביזרים הרומנטיים הן קרן וולף ומיכל נגרין. קל לאמץ את עיצוביה של נגרין (למי שחובבת במיוחד את מראה הברוק), שכן הנחת קשת או נזר על הראש בשילוב עם כל שמלה או חליפה בצבע אחיד ישדרו קריצה למחוזות רחוקים בהיסטוריה. דגמי הבגדים של נגרין, המתהדרים בהדפסים דמויי רקמת הברוקאד מתקופת הרנסנס, מהווים מעבר קל למראה הרומנטי של עונת האביב הממשמשת ובאה.

עיטור ראש מוזהב ושמלה רומנטית בעלת הדפס דמוי רקמה. "מיכל נגרין". מתוך: שבוע האופנה במוסקבה 2011

עיטור ראש מוזהב ושמלה רומנטית בעלת הדפס דמוי רקמה. "מיכל נגרין". מתוך: שבוע האופנה במוסקבה 2011

מותג נוסף, שעשה שימוש יפה להפליא בהדפס רקמת הברוקאד החביב על בית "אלכסנדר מקווין", הוא מותג הבוהו-שיק הישראלי "העין השלישית". קולקציית חורף 2014 של המותג כללה שמלות כותנה בעלות הדפס של פרחים וצמחים מסתלסלים, בהשראת פרחי הזהב שנרקמו בבגדי האצילים בימים עברו. גם בקולקציית אביב/קיץ 2014 של המותג נכללים דגמי שמלות קלילות יותר הנושאות את אותו ההדפס.

משמאל: רקמת ברוקאד צרפתית של חוטי זהב מתקופת הרנסאנס. מימין: תרגום מודרני בדמות שמלת "רקפת" של "העין השלישית" קולקציית חורף 2014, צילום: אסקף ועומר

משמאל: רקמת ברוקאד צרפתית של חוטי זהב מתקופת הרנסאנס. מימין: תרגום מודרני בדמות שמלת "רקפת" של "העין השלישית" קולקציית חורף 2014, צילום: אסקף ועומר

מי שחושב שכל טרנד שהוצג לפני יותר משתי עונות נחשב "פאסה", יכול היה להיווכח בטעותו תוך כדי צפייה בבגדיהם של המוזמנים לטקסי הפרסים האחרונים ששודרו מהוליווד בחודש האחרון. בטקס "גלובוס הזהב 2014" הופיעה קלי אוסבורן, מגישת תכניות אופנה, בשמלה שחורה בעלת עיטור פרחים מוזהב בכתפיים בסגנון מלכות הרנסנס. הלן מירן, השחקנית הבריטית הוותיקה, בחרה גם היא להגיע בשמלה שחורה עם הדפס הפרחים המוזהבים לטקס "פרסי איגוד שחקני המסך והטלוויזיה של הוליווד 2014". שתי השמלות עוצבו דווקא על-ידי בית האופנה "אסקדה", אך אין צורך בעין מיומנת כדי להבחין שעיצובי בית "מקווין" היוו השראה לדגמים. אין זה מפתיע ששתי נשים אלו בחרו בלוק המלכותי: הלן מירן גילמה את אליזבת השנייה בסרט "המלכה" (2008); קלי אוסבורן היא בתו של "נסיך האופל" – אוזי אוסבורן.

ועם כל הכבוד לשתיהן, קתרין פאר, אשתו האחרונה והשורדת של הנרי השמיני, כבר הופיעה בלוק הזה שנים רבות קודם לכן בהדר ובסטייל.

מאשתו האחרונה של הנרי השמיני ועד מלכות הסטייל של היום. מימין: הלן מירן בטקס פרסי איגוד השחקנים 2014, בשמלה של אסקדה. מרכז: קלי אוסבורן בטקס פרסי גלובוס הזהב 2014. משמאל: קתרין פאר- 1544 (ויקימדיה)

מאשתו האחרונה של הנרי השמיני ועד מלכות הסטייל של היום. מימין: הלן מירן בטקס פרסי איגוד השחקנים 2014, בשמלה של אסקדה. מרכז: קלי אוסבורן בטקס פרסי גלובוס הזהב 2014. משמאל: קתרין פאר- 1544 (ויקימדיה)

* * *

פורסם בקטגוריה אופנה, אופנה ועיצוב, ד | עם התגים , , , , , , | להגיב

מטוס תדלוק צבאי נחת בחירום בנתב"ג

מטוס תדלוק של חיל האוויר, בעת תדלוק שלושה מטוסי אף-15. צילום: ויקיפדיה

מטוס תדלוק של חיל האוויר, בעת תדלוק שלושה מטוסי אף-15. צילום: ויקיפדיה

בנתב"ג הייתה הערב נחיתת חירום של מטוס בואינג תדלוק מדגם 707 של חיל האוויר ובו 7 אנשים. המטוס נחת בשלום והסיע בכוחות עצמו לעמדת החנייה.

הערב בזמן טיסה שגרתית של מטוס תדלוק של חיל האוויר, המכונה "ראם" ובו 7 אנשים, הבחינו הטייסים בעשן בתא הטייסים והם דיווחו על כך בקשר לנמל התעופה בן גוריון. בנמל הוכרז מצב חירום 2 ואחרי כ-8 דקות נחת המטוס בשלום והסיע בכוחות עצמו לעמדת החנייה.

בחיל האוויר החלו לבדוק את נסיבות התקלה.

פורסם בקטגוריה ב, תעופה | עם התגים , | להגיב

ניצב מני יצחקי על הטרור הפלילי: "אי אפשר להגיע ל-100% סיכול"

"המשטרה מסכלת אירועים רבים של טרור פלילי  ואולם "אי אפשר להגיע ל- 100% סיכול". כך אומר ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, ניצב מני יצחקי. ניצב יצחקי אמר זאת בדיון שקיימה ועדת הפנים והגנת הסביבה, בראשות ח"כ מירי רגב, בהתגברות הטרור הפלילי ברחובות. השר לביטחון פנים, יצחק אהרונוביץ': "מדובר במלחמה שלא תיגמר ביום או יומיים".

בפתח הדיון אמרה ח"כ מירי רגב כי הטרור הפלילי המתגבר גורם לאבדן הביטחון האישי. היא ציינה כי השר לביטחון פנים, ח"כ יצחק אהרונוביץ', פנה לפני יומיים ליועץ המשפטי לממשלה וביקש ממנו להאיץ את תהליך החקיקה של הצעות חוק, שיוכלו לסייע בהגברת האכיפה על גורמי הפשיעה.

ניצב מני יצחק בוועדת הפנים של הכנסת: "המשטרה זקוקה לחקיקה נוספת" (צילום: מעמוד הפייסבוק של ח"כ מירי רגב)

ניצב מני יצחק בוועדת הפנים של הכנסת: "המשטרה זקוקה לחקיקה נוספת" (צילום: מעמוד הפייסבוק של ח"כ מירי רגב)

ניצב מני יצחקי  טען בדיון כי מבחינה סטטיסטית אין עלייה במספר אירועי פיצוץ מטעני חבלה בכלי רכב אולם רצף האירועים האחרון מבליט את התופעה. עוד אמר כי משטרת ישראל מקבלת אחריות לבלימת התופעה.

ניצב יצחקי הסביר כי מדובר בדפוס פעולה יחסית חדש של גורמי הפשע שזיהו שמטעני חבלה הינם זמינים, זולים באופן יחסי והשימוש בהם מקטין את הסיכוי להיתפס. הוא הוסיף ואמר כי המשטרה מסכלת אירועים רבים של טרור פלילי  ואולם "אי אפשר להגיע ל- 100% סיכול". לדבריו, "למרות זאת, אנחנו נותנים זום לכיוון הטרור הפלילי".

ניצב יצחקי אמר עוד כי המשטרה תפעל להקטנת זמינות המטענים אך הדגיש כי המשטרה זקוקה גם לחקיקה נוספת המאפשרת את חיזוק האכיפה מול גורמי הפשע. עו"ד רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, אמר כי "שום פיצוץ לא יימנע בגלל חוק כזה או אחר" – אך הסכים כי יש להאיץ את החקיקה המסייעת לאכיפה. הוא התייחס להצעות החוק השונות שפורטו במכתבו של השר לביטחון פנים והסכים כי יש לקדם את חקיקתם. לגבי האפשרות להחיל מעצר מנהלי על גורמי פשע אמר כי "הוטל ווטו משפטי" על נושא זה.

נזרי הסביר כי מדינת ישראל ייחודית במעצר המנהלי אך מצדיקה מעצר מסיבות ביטחוניות בגלל הסכנות המיוחדות בנושא זה. לעומת זאת במישור הפלילי, אין ישראל שונה ממדינות אחרות וכלל בסיסי במשפט הפלילי מאפשר לחשוד לקבל את חומר החקירה נגדו. הוא הוסיף ואמר כי בנוסף לקידום החקיקה, הוקמו צוותי משימה ייחודיים המשלבים כוחות של משרד המשפטים, משטרה ורשות המיסים על מנת להיאבק בגורמי הפשע בכל החזיתות.

ח"כ דוד צור אמר כי יש לסייע למשטרה גם תקציבית בתחום הטכנולוגי. ח"כ זבולון כלפה אמר כי "התחושה היא שניתן לפעול. יש לגדוע את 'שרשרת המזון' של מטעני הנפץ באמצעות פעולה משולבת של כל הכוחות".

בסיכום הדיון אמרה ח"כ מירי רגב, יו"ר הוועדה, כי חייבים לצמצם את זמינות המטענים. היא ביקשה כי ראש אגף מבצעים בצבא ידווח כיצד ניתן לסייע למשטרה בנושא זה. עוד דחקה במשרד לביטחון פנים לזרז את החקיקה שתסייע לאכיפה. ח"כ רגב אמרה כי תקיים דיון נוסף בוועדה החסויה לביטחון פנים.

השר לביטחון פנים יצחק אהרונוביץ' (הליכוד ביתנו) השיב היום במליאת הכנסת לשאילתה של ח"כ דב חנין (חד"ש) בנוגע לגל הפיגועים הפליליים של הימים האחרונים, ואמר: "זו מלחמה בין ארגוני הפשיעה ואנחנו לא יכולים לעמוד מהצד. המשטרה צריכה לבלום זאת ומחובתה לעשות את זה. מדובר בטרור לכל דבר שיכולים להיפגע ממנו אזרחים חפים משפע. המשטרה מבצעת  הרבה סיכולים ומפעילה הרבה סוכנים אבל יש כמויות גדולות של אמל"ח בשטח. רובם זולגים מצה"ל ודיברנו על זה כמה פעמים עם הצבא כדי להדק את השמירה. זה בולט לצערי במגזר הערבי וזה קיים גם במגזר היהודי.

"מחובתי לשמור על חייהם של האזרחים", אמר השר אהרונוביץ'. "זו מלחמה שלא תיגמר ביום או יומיים. זה אחד הדברים המרכזיים שהנחתי את משטרת ישראל להתעסק בהם. לצערי, קל היום לבצע הטמנת מטענים ברכב, אם זה מטענים מאולתרים ואם זה מטענים מהצבא. אנחנו יוצאים בימים הקרובים במלך גדול שיגביר את תחושת הביטחון אבל זה לא ייגמר בזבנג וגמרנו. רצף האירועים האחרונים הוא מאוד מדאיג ואנחנו מתייחסים לכל במלוא הרצינות."

פורסם בקטגוריה א, אקטואליה, בארץ, חדשות בארץ, מדיני-פוליטי, פליליים | עם התגים , , | להגיב

המדינה ביקשה דחייה נוספת לבחינת תיקה של דפני ליף

פרקליטות המדינה ביקשה היום (שלישי) מבית משפט השלום בתל אביב לדחות את הדיון בתיקה של פעילת המחאה החברתית, דפני ליף, בנימוק שהתיק של ליף, כמו תיקי פעילים נוספים, נמסר לעיונו של היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין, שמבקש זמן לבחון את התיקים. הפרקליטות ביקשה דחייה של חודש ימים לקבלת הכרעתו של היועץ בכל התיקים.

מעצרה של ליף (צילום: רפי מיכאלי)

מעצרה של ליף (צילום: רפי מיכאלי)

עורכת הדין גבי לסקי התנגדה לבקשה. "על המאשימה (מדינת ישראל א.מ) לחזור בה מכתב האישום נגד הנאשמת או לחלופין על המאשימה לאפשר לה (לליף) להוכיח את חפותה בהקדם בבית המשפט" כתבה לסקי בהתנגדותה.

השופט שמאי בקר סבר אחרת ואישר את הדחייה. "אם המדינה זקוקה לזמן על מנת לבדוק את כל התיקים", כתב השופט, "אז בית המשפט לא יעמוד בדרכם. מקבל את הבקשות ודוחה ל-19.03.14". 

ליף הגיבה על ההחלטה בדף הפייסבוק שלה: "המערכת הזו רקובה. ואני יודעת שאני כותבת ממקום רגשי. אבל שיהיה. אני מרגישה כעס ועלבון. אני רוצה תשובה על מי נותן את ההוראות. מי נתן את ההוראה לעצור אותנו ומי מורח אותנו. שמות. זה מה שחסר כאן". ועוד: "לפי תמונת המצב הנוכחית, הייתי מעדיפה לעבור את המשפט עד סופו. לפחות הפרוטוקולים היו שקופים, המבוכה של המשטרה הייתה פומבית, היינו יכולות להביא עדי הגנה ולשאול שאלות קשות מהצד שלנו. אולי אפילו לגלות מי נתן את ההוראה והתיק הזה לא היה הופך להיות כלי פוליטי של הממשלה ויועציה".

ליף גם תוהה "מה נאמר בחדר שמוביל את הבקשה לדחייה? ולמה לא דנים באפשרות לזיכוי אלא רק לעיכוב של ההליכים ושמירה על תיק פתוח?".

פורסם בקטגוריה א, אקטואליה, בארץ, חדשות בארץ, מחאה, משפט, פליליים | עם התגים , , , , | להגיב

המשטרה ממליצה להעמיד לדין את הרב מצגר

משטרת ישראל העבירה היום (שלישי) המלצה להעמיד לדין את הרב הראשי האשכנזי לשעבר יונה מצגר בגין עבירות שוחד, הלבנת הון, קבלת דבר במרמה ועבירות נוספות. ביחידת לה"ב 433 הסתיימה חקירת הפרשה בעניינם של הרב הראשי לישראל לשעבר ומעורבים אחרים.

הפרשה התנהלה בשיתוף יחידת חקירות מס הכנסה תל-אביב ברשות המיסים. במסגרת החקירה נחקרו עשרות מעורבים ובמקביל נערכו חיפושים במספר זירות, במהלכם נתפסו חומרים רבים הקשורים לפרשה. כמו כן נתפסו נכסים וחשבונות בנק לצרכי חילוט.

הרב מצגר (צילום: דובר הרבנות הראשית)

להכרעת היועמ"ש. הרב מצגר (צילום: דובר הרבנות הראשית)

מממצאי החקירה בשלביה השונים עלתה תמונה שהתבהרה והלכה, לפיה במהלך תקופת כהונתו קיבל מצגר, על פי החשד, לאורך שנים, כספים אסורים בשווי הנאמד במיליוני שקלים. הכספים התקבלו בתמורה לביצוע פעולות ולקבלת החלטות במגוון תחומים המצויים בליבת עיסוקו כרב ראשי: תרומות, גיורים, הליכי מינוי רבנים, קשרי שוחד עם בעלי הון, טובות הנאה ועוד.

בסופה של החקירה אימץ ראש אגף חקירות ומודיעין, ניצב מני יצחקי, את עמדת יחידת לה"ב  433 לפיה נמצאה תשתית ראייתית לכאורה נגד הרב מצגר בעבירות המיוחסות לו. תיק החקירה הועבר לפרקליטות מחוז ירושלים, אשר מלווה את החקירה מראשיתה. לאחר שפרקליטות המחוז תשלים את טיפולה בתיק, הוא יועבר להכרעתו של היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין.

 

פורסם בקטגוריה א, אקטואליה, בארץ, חדשות בארץ, מדיני-פוליטי | עם התגים , , , , , , | להגיב