מבקר המדינה: ליקויים בתפעול שייטת 13 וזיהום מי תהום ע"י רפאל

צה"ל איננו ערוך כנדרש לפעול תחת התקפות טילים ויתקשה לתפקד בהתקפות כימיות. לקויים בתפקוד משרד הביטחון מול נותני שירות וספקים החוששים להתלונן. לקויים קשים בארגון נכי צה"ל ועוד. דו"ח מבקר המדינה על מערכת הביטחון נחשף היום

מבקר המדינה: ליקויים בתפעול שייטת 13 וזיהום מי תהום ע"י רפאל

צה"ל איננו ערוך כנדרש לפעול תחת התקפות טילים ויתקשה לתפקד בהתקפות כימיות. לקויים בתפקוד משרד הביטחון מול נותני שירות וספקים החוששים להתלונן. לקויים קשים בארגון נכי צה"ל ועוד. דו"ח מבקר המדינה על מערכת הביטחון נחשף היום

ליקויים במאפייני ההפעלה הייחודית של הקומנדו הימי, שייטת 13, הפעלת הכוח ואבטחתו ובניין הכוח של היחידה, זיהום קרקע של בסיסי חיל האוויר המפונים וזיהום מי תהום על ידי רפא"ל – אלו הם חלק מהממצאים הקשים העולים מדו"ח מבקר המדינה שהותר היום (רביעי), לפרסום. הדו"ח עוסק הפעם בביקורת מערכת הביטחון במגוון תחומי האחריות והעיסוק שלה: כשירות ומוכנות מבצעית של צה"ל להגנת המדינה, ונושאים ארגוניים – במשרד הביטחון, בצה"ל, בארגון נכי צה"ל ובמשמר הגבול. מבקר המדינה שם דגש על נושא השמירה על זכויות הפרט והציבור, הגנה על החלש ודאגה לציבור, וכן על נושאי איכות הסביבה הנוגעים למשרד הביטחון ולתעשיות הביטחוניות כדי להגן על בריאות הציבור.

ליקויים קשים בתפעול הקומנדו הימי – שייטת 13

מסיבות של ביטחון המדינה המבקר לא מפרסם את מהות הליקויים, אבל מציין כי נמצאו ליקויים רבים בהפעלת הכוח ובאבטחתו, תכנון בניין הכוח של השייטת ונושאי כוח אדם וארגון. "מן הראוי שהמטה הכללי של צה"ל, מפקדת חיל הים  והשייטת יפעלו לתיקון ליקויים אלה", כותב המבקר. בתקופה שבין יולי 2012 לאפריל 2013 בדק משרד המבקר את היערכות השייטת למתן מענה אפקטיבי בו-זמנית לכלל משימותיה בתחומי הפעלת הכוח, הכשרתו, אימונו, מוכנותו וכשירותו, ואת השתתפותה באחזקתו ובבניינו של הכוח לטווח הארוך. עוד נבדקה ההתאמה של מבנה מטה חיל הים להובלת תהליך בניין הכוח לטווח הארוך של השייטת, ולתמיכתו באחזקת אמצעי הלחימה ובתשתיות היחידה הקיימות. נוסף על כך, נבדקה מידת השתתפות המטכ"ל בבניין הכוח היבשתי של השייטת.

הקומנדו הימי בפעוללה מול עזה (צילום: דובר צה"ל)
ליקויים בהפעלת הכוח ובאבטחתו. הקומנדו הימי בפעוללה מול עזה (צילום: דובר צה"ל)

הביקורת נערכה בשייטת ובמטה זרוע הים. בדיקות השלמה נעשו אצל גורמים שונים בצה"ל. נתונים מסוימים עודכנו עד לאוגוסט 2013. בעקבות הביקורת משרד מבקר המדינה המליץ על תיקון ליקויים שהועלו בתחומי הפעילות המגוונים שנבדקו.

צה"ל איננו ערוך כיאות לפעול תחת מתקפת טילים ופצצות כימיות

המבקר קובע כי מוכנות צה"ל ללחימה תחת תקיפה בחומרים כימיים נמצאה לקויה והציג ליקויים מהותיים בהיערכות ובכשירות של צה"ל לגייס את כוחות המילואים בתנאים שבהם מתקיים ירי תלול מסלול (רקטות וטילים) על העורף, וההשלכות הנובעות מכך. 

הגנה על מתקני הגז בים – ליקויים והגנה חלקית  בלבד 

נושא מרכזי וחשוב בדו"ח הינו ההגנה על מתקני הגז והנפט בים הנמצאים בסיכון. הדו"ח חושף ליקויים בעבודת המטה שקדמה להצגת תכנית ההגנה לאישור הקבינט הביטחוני, בדגש על התמשכות עבודת המטה שקדמה להחלטה, שהאריכה את התקופה שבה מצויים מתקנים אלו בסיכון. גם לאחר ההחלטה, תכנית ההגנה על המתקנים היא חלקית. המבקר רואה בכך פגם חמור וכותב כי הוא ממליץ על בחינת דרכים להקדמת תהליכי רכש ואמצעים, כדי לשפר את תכנית ההגנה על המתקנים ולקדם את לוח הזמנים לביצועה.  

הגנה חלקית בלבד על מתקני הגז בים
הגנה חלקית בלבד על מתקני הגז בים

המבנה הארגוני במשרד הביטחון 

בדו"ח נחשפו ליקויים בתהליכי עבודת המטה שקדמו לקביעת שינויים מהותיים במבנה הארגוני של משרד הביטחון. הדו"ח  מצביע על כך שלא נעשתה במשרד בחינה ארגונית סדורה, לפי עקרונות מקצועיים מקובלים, וכי נציבות שירות המדינה לא קיימה בחינה יסודית של הצעות משרד הביטחון טרם אישורן.  

ארגון נכי צה"ל – ישנם נכים שמקבלים הטבות זהות משני מקורות

גם בביקורת על ארגון נכי צה"ל נמצאו ליקויים, בין היתר, בנוגע לפעילות הארגון לבניית בתי לוחם, התקשרויות הארגון עם ספקים והנגשת הפעילויות בתחום השיקום לחברי הארגון המתגוררים בפריפריה. נבחנו ונמצאו ליקויים גם בסוגיות הנוגעות לטיפול בנכי צה"ל. נמצא, כי ישנה פגיעה בהשתלבותם מחדש של נכי המלחמה בחיים האזרחיים בשל אי-אכיפת החוק והתקנות להעסקתם, וכי משרד הביטחון מנכה מתגמולי הנכים תשלומים שלא על פי חוק. עוד נמצא, כי ישנם נכי צה"ל המועסקים בשירות המדינה והזכאים לרכב רפואי שבבעלות המדינה, המקבלים גם החזר הוצאות רכב ממקום עבודתם ונהנים מכפל הטבות מקופת המדינה.  

תשלום ליצרנים וספקי שירות למשרד הביטחון מושהה ונדחה – הם פוחדים לדבר 

בתחום השמירה על זכויות הפרט מודגשת בביקורת ההגנה על זכויות הפרט, החלש והציבור, נוכח העובדה שמערכת הביטחון היא גורם מרכזי המשפיע על פעילות המשק הישראלי. במסגרת זו נבחנו תשלומים של משרד הביטחון לגורמים אזרחיים שסיפקו טובין או שירות לכלל מערכת הביטחון, ואשר התשלום מהווה מקור פרנסה חשוב ולעתים עיקרי לספקים אלה.

מהדו"ח עולה כי קיימת תופעה חוזרת וחמורה של פיגורים בתשלומי משרד הביטחון לספקים בהיקפים משמעותיים. לדברי המבקר, חוסר האיזון ביחסי הכוחות בין משרד הביטחון לספקים עלול לגרום לכך שספקים לא ילינו על פגיעה בזכויותיהם ועל הנזק שנגרם להם, וממילא משרד הביטחון לא יפצה אותם בגין הנזק. 

איכות הסביבה –  פינוי בסיס חיל אוויר הותיר קרקע מזוהמת.  רפא"ל מזהמת מי תהום 

בנושא איכות הסביבה מצאה הביקורת ליקויים, חלקם חמורים, בתהליך פינוי בסיס חיל האוויר והחלל 27 (בח"א 27) ממתקנים ומתשתיות וניקוי קרקע מזוהמת בשטחו. הביקורת העלתה ליקויים משמעותיים בהתנהלות משרד הביטחון בפינוי הקרקע ובניקויה מזיהומים, והעברתה לרשות מקרקעי ישראל, שבחלקה יש משום פגיעה קשה בכללי מינהל תקין. כמו כן נמצאו ליקויים בפעולת רשות מקרקעי ישראל, אשר לא פעלה נחרצות כדי להחיש את הפעולות לפינוי הקרקע ולניקויה, על מנת לקבלה לרשותה בזמן ולהקצותה לשימושים אחרים.

בדוח נוסף בנושא איכות הסביבה נבחנה חברת רפא"ל (רשות פיתוח אמצעי לחימה), בשל השימוש שהיא עושה בחומרים העלולים לזהם את הקרקע ואת מי התהום. כמו כן נבדק חלקם של משרדי הממשלה האחראיים, כל אחד בתחומו, לטיפול בזיהומי הקרקעות. המבקר מצא כי רפא"ל זיהמה את מי התהום לכל הפחות בחומרי נפץ, וקיים חשש כבד לזיהום קרקע ומים בחומרים רבים נוספים בעשרות אתרים נקודתיים.

על אף האחריות המוטלת על המשרד להגנת הסביבה ועל רשות המים, הם לא אכפו על רפא"ל במשך שנים רבות ביצוע פעולות לאיתור הזיהומים ולטיפול בהם. הדוח עוסק בנושאים חשובים נוספים כמו אירוע ההצפה בבת חפר – היבטים בהיערכות ובטיפול; תחום מדעי ההתנהגות בצה"ל; ביקורת מעקב במשמר הגבול; סוגיות ארגון ותקינה; ביקורת מעקב על פעילות משרד הביטחון להצגה ולהנחלה של מורשת הקרב של צה"ל ושל כוחות המגן שקדמו לו. בכל אלה נתגלו ליקויים המחייבים פיקוח ובקרה של הגורמים הבכירים האחראיים לתיקון מהיר של הליקויים.

ליקויים במאפייני ההפעלה הייחודית של הקומנדו הימי, שייטת 13, הפעלת הכוח ואבטחתו ובניין הכוח של היחידה, זיהום קרקע של בסיסי חיל האוויר המפונים וזיהום מי תהום על ידי רפא"ל – אלו הם חלק מהממצאים הקשים העולים מדו"ח מבקר המדינה שהותר היום (רביעי), לפרסום. הדו"ח עוסק הפעם בביקורת מערכת הביטחון במגוון תחומי האחריות והעיסוק שלה: כשירות ומוכנות מבצעית של צה"ל להגנת המדינה, ונושאים ארגוניים – במשרד הביטחון, בצה"ל, בארגון נכי צה"ל ובמשמר הגבול. מבקר המדינה שם דגש על נושא השמירה על זכויות הפרט והציבור, הגנה על החלש ודאגה לציבור, וכן על נושאי איכות הסביבה הנוגעים למשרד הביטחון ולתעשיות הביטחוניות כדי להגן על בריאות הציבור.

ליקויים קשים בתפעול הקומנדו הימי – שייטת 13

מסיבות של ביטחון המדינה המבקר לא מפרסם את מהות הליקויים, אבל מציין כי נמצאו ליקויים רבים בהפעלת הכוח ובאבטחתו, תכנון בניין הכוח של השייטת ונושאי כוח אדם וארגון. "מן הראוי שהמטה הכללי של צה"ל, מפקדת חיל הים  והשייטת יפעלו לתיקון ליקויים אלה", כותב המבקר. בתקופה שבין יולי 2012 לאפריל 2013 בדק משרד המבקר את היערכות השייטת למתן מענה אפקטיבי בו-זמנית לכלל משימותיה בתחומי הפעלת הכוח, הכשרתו, אימונו, מוכנותו וכשירותו, ואת השתתפותה באחזקתו ובבניינו של הכוח לטווח הארוך. עוד נבדקה ההתאמה של מבנה מטה חיל הים להובלת תהליך בניין הכוח לטווח הארוך של השייטת, ולתמיכתו באחזקת אמצעי הלחימה ובתשתיות היחידה הקיימות. נוסף על כך, נבדקה מידת השתתפות המטכ"ל בבניין הכוח היבשתי של השייטת.

הקומנדו הימי בפעוללה מול עזה (צילום: דובר צה"ל)
ליקויים בהפעלת הכוח ובאבטחתו. הקומנדו הימי בפעוללה מול עזה (צילום: דובר צה"ל)

הביקורת נערכה בשייטת ובמטה זרוע הים. בדיקות השלמה נעשו אצל גורמים שונים בצה"ל. נתונים מסוימים עודכנו עד לאוגוסט 2013. בעקבות הביקורת משרד מבקר המדינה המליץ על תיקון ליקויים שהועלו בתחומי הפעילות המגוונים שנבדקו.

צה"ל איננו ערוך כיאות לפעול תחת מתקפת טילים ופצצות כימיות

המבקר קובע כי מוכנות צה"ל ללחימה תחת תקיפה בחומרים כימיים נמצאה לקויה והציג ליקויים מהותיים בהיערכות ובכשירות של צה"ל לגייס את כוחות המילואים בתנאים שבהם מתקיים ירי תלול מסלול (רקטות וטילים) על העורף, וההשלכות הנובעות מכך. 

הגנה על מתקני הגז בים – ליקויים והגנה חלקית  בלבד 

נושא מרכזי וחשוב בדו"ח הינו ההגנה על מתקני הגז והנפט בים הנמצאים בסיכון. הדו"ח חושף ליקויים בעבודת המטה שקדמה להצגת תכנית ההגנה לאישור הקבינט הביטחוני, בדגש על התמשכות עבודת המטה שקדמה להחלטה, שהאריכה את התקופה שבה מצויים מתקנים אלו בסיכון. גם לאחר ההחלטה, תכנית ההגנה על המתקנים היא חלקית. המבקר רואה בכך פגם חמור וכותב כי הוא ממליץ על בחינת דרכים להקדמת תהליכי רכש ואמצעים, כדי לשפר את תכנית ההגנה על המתקנים ולקדם את לוח הזמנים לביצועה.  

הגנה חלקית בלבד על מתקני הגז בים
הגנה חלקית בלבד על מתקני הגז בים

המבנה הארגוני במשרד הביטחון 

בדו"ח נחשפו ליקויים בתהליכי עבודת המטה שקדמו לקביעת שינויים מהותיים במבנה הארגוני של משרד הביטחון. הדו"ח  מצביע על כך שלא נעשתה במשרד בחינה ארגונית סדורה, לפי עקרונות מקצועיים מקובלים, וכי נציבות שירות המדינה לא קיימה בחינה יסודית של הצעות משרד הביטחון טרם אישורן.  

ארגון נכי צה"ל – ישנם נכים שמקבלים הטבות זהות משני מקורות

גם בביקורת על ארגון נכי צה"ל נמצאו ליקויים, בין היתר, בנוגע לפעילות הארגון לבניית בתי לוחם, התקשרויות הארגון עם ספקים והנגשת הפעילויות בתחום השיקום לחברי הארגון המתגוררים בפריפריה. נבחנו ונמצאו ליקויים גם בסוגיות הנוגעות לטיפול בנכי צה"ל. נמצא, כי ישנה פגיעה בהשתלבותם מחדש של נכי המלחמה בחיים האזרחיים בשל אי-אכיפת החוק והתקנות להעסקתם, וכי משרד הביטחון מנכה מתגמולי הנכים תשלומים שלא על פי חוק. עוד נמצא, כי ישנם נכי צה"ל המועסקים בשירות המדינה והזכאים לרכב רפואי שבבעלות המדינה, המקבלים גם החזר הוצאות רכב ממקום עבודתם ונהנים מכפל הטבות מקופת המדינה.  

תשלום ליצרנים וספקי שירות למשרד הביטחון מושהה ונדחה – הם פוחדים לדבר 

בתחום השמירה על זכויות הפרט מודגשת בביקורת ההגנה על זכויות הפרט, החלש והציבור, נוכח העובדה שמערכת הביטחון היא גורם מרכזי המשפיע על פעילות המשק הישראלי. במסגרת זו נבחנו תשלומים של משרד הביטחון לגורמים אזרחיים שסיפקו טובין או שירות לכלל מערכת הביטחון, ואשר התשלום מהווה מקור פרנסה חשוב ולעתים עיקרי לספקים אלה.

מהדו"ח עולה כי קיימת תופעה חוזרת וחמורה של פיגורים בתשלומי משרד הביטחון לספקים בהיקפים משמעותיים. לדברי המבקר, חוסר האיזון ביחסי הכוחות בין משרד הביטחון לספקים עלול לגרום לכך שספקים לא ילינו על פגיעה בזכויותיהם ועל הנזק שנגרם להם, וממילא משרד הביטחון לא יפצה אותם בגין הנזק. 

איכות הסביבה –  פינוי בסיס חיל אוויר הותיר קרקע מזוהמת.  רפא"ל מזהמת מי תהום 

בנושא איכות הסביבה מצאה הביקורת ליקויים, חלקם חמורים, בתהליך פינוי בסיס חיל האוויר והחלל 27 (בח"א 27) ממתקנים ומתשתיות וניקוי קרקע מזוהמת בשטחו. הביקורת העלתה ליקויים משמעותיים בהתנהלות משרד הביטחון בפינוי הקרקע ובניקויה מזיהומים, והעברתה לרשות מקרקעי ישראל, שבחלקה יש משום פגיעה קשה בכללי מינהל תקין. כמו כן נמצאו ליקויים בפעולת רשות מקרקעי ישראל, אשר לא פעלה נחרצות כדי להחיש את הפעולות לפינוי הקרקע ולניקויה, על מנת לקבלה לרשותה בזמן ולהקצותה לשימושים אחרים.

בדוח נוסף בנושא איכות הסביבה נבחנה חברת רפא"ל (רשות פיתוח אמצעי לחימה), בשל השימוש שהיא עושה בחומרים העלולים לזהם את הקרקע ואת מי התהום. כמו כן נבדק חלקם של משרדי הממשלה האחראיים, כל אחד בתחומו, לטיפול בזיהומי הקרקעות. המבקר מצא כי רפא"ל זיהמה את מי התהום לכל הפחות בחומרי נפץ, וקיים חשש כבד לזיהום קרקע ומים בחומרים רבים נוספים בעשרות אתרים נקודתיים.

על אף האחריות המוטלת על המשרד להגנת הסביבה ועל רשות המים, הם לא אכפו על רפא"ל במשך שנים רבות ביצוע פעולות לאיתור הזיהומים ולטיפול בהם. הדוח עוסק בנושאים חשובים נוספים כמו אירוע ההצפה בבת חפר – היבטים בהיערכות ובטיפול; תחום מדעי ההתנהגות בצה"ל; ביקורת מעקב במשמר הגבול; סוגיות ארגון ותקינה; ביקורת מעקב על פעילות משרד הביטחון להצגה ולהנחלה של מורשת הקרב של צה"ל ושל כוחות המגן שקדמו לו. בכל אלה נתגלו ליקויים המחייבים פיקוח ובקרה של הגורמים הבכירים האחראיים לתיקון מהיר של הליקויים.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן