Skip to content

אושר סופית: הוקשח מנגנון השחרור המנהלי לאסירים

מעתה יוכלו אסירים להשתחרר שחרור מנהלי רק אם קיבלו גם שחרור על תנאי, לאחר שוועדת השחרורים בחנה את עניינם באופן פרטני

אושר סופית: הוקשח מנגנון השחרור המנהלי לאסירים

מעתה יוכלו אסירים להשתחרר שחרור מנהלי רק אם קיבלו גם שחרור על תנאי, לאחר שוועדת השחרורים בחנה את עניינם באופן פרטני

בשונה למה שנכון היה עד היום מעתה יוכלו אסירים להשתחרר שחרור מנהלי רק אם קיבלו גם שחרור על תנאי, לאחר שוועדת השחרורים בחנה את עניינם באופן פרטני. על פי הצעת החוק שאושרה בקריאה שנייה ושלישית היום (שני) במליאת הכנסת, הוקשחו תנאי מנגנון שחרור  אסירים מנהלי שבשלם יכול אסיר שנשפט למאסר בן 3 שנים ומעלה. 13 חברי כנסת תמכו מול 3 מתנגדים. על פי הצעת החוק יחולו מספר שינויים הנוגעים למנגנון השחרור המנהלי.
ראשית, להקשיח את התנאים שבשלם יוכל אסיר להשתחרר בשחרור מנהלי אוטומטי ללא בחינת ועדת השחרורים, ולקבוע כי אסירים שנגזר עליהם עונש של שלוש שנות מאסר ומעלה, ישתחררו בשחרור מנהלי רק אם קיבלו גם שחרור על תנאי, לאחר שוועדת השחרורים בחנה את עניינם באופן פרטני, וזאת לעומת רף של ארבע שנות מאסר כיום.

צילום הדמיה: FREEPICK

שנית, מוצע להאריך את הוראת השעה הקובעת תקופות שחרור מנהלי מורחבות בשבעה חודשים, בשני שינויים: א. אסירים שהורשעו בעבירות מין, אלימות במשפחה ואלימות חמורה, שנגזרו עליהם פחות משלוש שנות מאסר, יהיו זכאים לשחרור המנהלי המורחב רק אם ועדת השחרורים בחנה את עניינם באופן פרטני ומצאה שהם מתאימים לשחרור מוקדם. ב. יצומצמו תקופות השחרור המינהלי המורחב לגבי אסירים שנגזרו עליהם בין 18 ל-36 חודשי מאסר.
בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב: " השחרור המנהלי המוגבר הוא מודל המייצר קיצור מאסר משמעותי, גורף ואוטומטי, בלא קביעת קריטריונים (למעט כאלה הקשורים במשך תקופת המאסר) ואינו מתחשב במידת המסוכנות של האסירים או במאפיינים אחרים שלהם, פרט להתייחסות הנפרדת הקיימת כיום בתיקון מס' 54 לאסירים שהורשעו בעבירות ביטחון. לפיכך מוצע לקבוע בהסדר החדש כמה שינויים  שמטרתם לצמצם במידה מסוימת את הסדר השחרור המינהלי המוגבר כך שלא ייכללו בהסדר זה אסירים בעלי רמת מסוכנות גבוהה, כגון אסירים שהורשעו בעבירות מין, עבירות אלימות במשפחה ועבירות אלימות חמורה, ועל ידי כך להקטין את הסיכון הנשקף לציבור משחרור אסירים אלה."

 

בשונה למה שנכון היה עד היום מעתה יוכלו אסירים להשתחרר שחרור מנהלי רק אם קיבלו גם שחרור על תנאי, לאחר שוועדת השחרורים בחנה את עניינם באופן פרטני. על פי הצעת החוק שאושרה בקריאה שנייה ושלישית היום (שני) במליאת הכנסת, הוקשחו תנאי מנגנון שחרור  אסירים מנהלי שבשלם יכול אסיר שנשפט למאסר בן 3 שנים ומעלה. 13 חברי כנסת תמכו מול 3 מתנגדים. על פי הצעת החוק יחולו מספר שינויים הנוגעים למנגנון השחרור המנהלי.
ראשית, להקשיח את התנאים שבשלם יוכל אסיר להשתחרר בשחרור מנהלי אוטומטי ללא בחינת ועדת השחרורים, ולקבוע כי אסירים שנגזר עליהם עונש של שלוש שנות מאסר ומעלה, ישתחררו בשחרור מנהלי רק אם קיבלו גם שחרור על תנאי, לאחר שוועדת השחרורים בחנה את עניינם באופן פרטני, וזאת לעומת רף של ארבע שנות מאסר כיום.

צילום הדמיה: FREEPICK

שנית, מוצע להאריך את הוראת השעה הקובעת תקופות שחרור מנהלי מורחבות בשבעה חודשים, בשני שינויים: א. אסירים שהורשעו בעבירות מין, אלימות במשפחה ואלימות חמורה, שנגזרו עליהם פחות משלוש שנות מאסר, יהיו זכאים לשחרור המנהלי המורחב רק אם ועדת השחרורים בחנה את עניינם באופן פרטני ומצאה שהם מתאימים לשחרור מוקדם. ב. יצומצמו תקופות השחרור המינהלי המורחב לגבי אסירים שנגזרו עליהם בין 18 ל-36 חודשי מאסר.
בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב: " השחרור המנהלי המוגבר הוא מודל המייצר קיצור מאסר משמעותי, גורף ואוטומטי, בלא קביעת קריטריונים (למעט כאלה הקשורים במשך תקופת המאסר) ואינו מתחשב במידת המסוכנות של האסירים או במאפיינים אחרים שלהם, פרט להתייחסות הנפרדת הקיימת כיום בתיקון מס' 54 לאסירים שהורשעו בעבירות ביטחון. לפיכך מוצע לקבוע בהסדר החדש כמה שינויים  שמטרתם לצמצם במידה מסוימת את הסדר השחרור המינהלי המוגבר כך שלא ייכללו בהסדר זה אסירים בעלי רמת מסוכנות גבוהה, כגון אסירים שהורשעו בעבירות מין, עבירות אלימות במשפחה ועבירות אלימות חמורה, ועל ידי כך להקטין את הסיכון הנשקף לציבור משחרור אסירים אלה."

 

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן