Skip to content

פרקליטות המדינה מבקשת לתקן סעיף הנוגע לפגישת ההנחיה במשפט נתניהו

לאחר עדותו האחרונה של שלמה פילבר התעוררה אי בהירות לגבי המועד בו מערכה פגישת ההנחיה בין עד המדינה לנתניהו. התביעה מבקשת לחדד ולשנות כי הפגישה התקיימה במועד לא ידוע לאחר שהנאשם החליט על מינוי של פילבר

פרקליטות המדינה מבקשת לתקן סעיף הנוגע לפגישת ההנחיה במשפט נתניהו

לאחר עדותו האחרונה של שלמה פילבר התעוררה אי בהירות לגבי המועד בו מערכה פגישת ההנחיה בין עד המדינה לנתניהו. התביעה מבקשת לחדד ולשנות כי הפגישה התקיימה במועד לא ידוע לאחר שהנאשם החליט על מינוי של פילבר

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה לפני זמן קצר (ראשון) בקשה לבית המשפט המחוזי בירושלים לתקן את סעיף 64 לכתב האישום בתיקי האלפים – תיקי השוחד, מרמה והפרת אמונים בהם מואשם ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו. הבקשה שהוגשה נוגעת למועד "פגישת ההנחיה" בין נתניהו לעד המדינה שלמה פילבר. בפגישה זו, הנחשבת לנדבך מרכזי באישומים בתיק 4000, הורה נתניהו לפילבר לכאורה לקדם את ענייניה של בזק.
בכתב האישום המרכזי  בסעיף 64 לכתב האישום נכתב: "במועד לא ידוע, זמן קצר מאוד לאחר אישור מינויו של פילבר, ובמסגרת יחסי ה'תן וקח' שהתקיימו בין הנאשמים נתניהו ובני הזוג אלוביץ', זימן הנאשם נתניהו את פילבר לפגישה בלשכתו. בפגישה זאת, מסר הנאשם נתניהו לפילבר שהנאשם אלוביץ' התלונן בפניו על אופן טיפולו של משרד התקשורת בנוגע לעסקיו, והנחה את פילבר לפעול במסגרת תפקידו כמנכ"ל המשרד באופן שייטיב עם הנאשם אלוביץ'".
התביעה מבקשת כעת לתקן את הרישא של הסעיף, כך שייכתב בו כי "במועד לא ידוע, לאחר שהחליט הנאשם נתניהו על מינויו של פילבר, כאמור בסעיף 62, ובמסגרת יחסי ה'תן וקח'…", ויתר חלקיו של סעיף זה יוותרו על כנם.
על פי הבקשה, תיקון זה נדרש נוכח בחינה כוללת של המסד הראייתי ביחס למועד בו התקיימה פגישת ההנחיה ובהמשך לעדותו של העד פילבר מיום 11.5.2022, ומבקשת לקבל הבקשה מטעמים של הגעה לחקר האמת.

נתניהו וצוות פרקליטיו בבית המשפט (צילום פול: עמית שאבי)

התביעה מציינת כי כאמור, האמור בכתב האישום לגבי תוכן הפגישה אשר כונתה "פגישת ההנחיה" בעינו עומד, אף שנדרשת התביעה לדייק את מועד התקיימותה, ומכאן הבקשה.
עוד על פי הבקשה, לאור כפירתם הגורפת של הנאשמים בעצם קיומה של ההנחיה ולאור קו ההגנה של נאשם 1, בנימין נתניהו, הכולל בחובו גם את קו ההגנה שאותו היה מציב לו היה נטען בכתב האישום כי פגישת ההנחיה התקיימה עוד לפני מינויו הרשמי של העד לתפקיד מנכ"ל משרד התקשורת – התיקון המבוקש אינו פוגע ביכולתם של הנאשמים להתגונן מפני כתב האישום.

בקשה לתיקון כתב אישום 15.05.2022
לקריאת הבקשה לחצו כאן

התביעה טוענת בנוסף, כי חומרי החקירה המבססים את התיקון המבוקש, ובכלל זה חוות דעת האיכונים המנתחת את כל טווח הזמן שאליו מתייחס סעיף 64 בנוסחו המתוקן, מצויים בידי ההגנה זה מכבר והם חלק מן המסד הראייתי שהוצג על ידה לעד במהלך חקירתו הנגדית.
עוד יוזכר, כי למעט העד פילבר, עדי התביעה שנשמעו עד כה לא היו צד לפגישת ההנחיה ועדותם, ממילא, לא עסקה במועד קיומה. בנוסף, רובן של התכתובות שהוצגו על ידי ב"כ נאשם 1 בעניין מועד פגישת ההנחיה היו תכתובות בין העד פילבר לבין עדים שעדותם טרם נשמעה בבית המשפט. הפרקליטות ממשיכה ומסבירה לבית המשפט כי על פי מכלול הנסיבות, לנאשמים עדיין פתוחה הדרך להמשיך וללבן עניין זה עם העד פילבר בחקירתו הנגדית, כמו גם לחקור עדים ולהביא ראיות ביחס למועד התקיימותה של פגישת ההנחיה, ובכך מתקיימים המבחנים שנקבעו בפסיקה הנוגעות לתיקון כתב אישום.

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה לפני זמן קצר (ראשון) בקשה לבית המשפט המחוזי בירושלים לתקן את סעיף 64 לכתב האישום בתיקי האלפים – תיקי השוחד, מרמה והפרת אמונים בהם מואשם ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו. הבקשה שהוגשה נוגעת למועד "פגישת ההנחיה" בין נתניהו לעד המדינה שלמה פילבר. בפגישה זו, הנחשבת לנדבך מרכזי באישומים בתיק 4000, הורה נתניהו לפילבר לכאורה לקדם את ענייניה של בזק.
בכתב האישום המרכזי  בסעיף 64 לכתב האישום נכתב: "במועד לא ידוע, זמן קצר מאוד לאחר אישור מינויו של פילבר, ובמסגרת יחסי ה'תן וקח' שהתקיימו בין הנאשמים נתניהו ובני הזוג אלוביץ', זימן הנאשם נתניהו את פילבר לפגישה בלשכתו. בפגישה זאת, מסר הנאשם נתניהו לפילבר שהנאשם אלוביץ' התלונן בפניו על אופן טיפולו של משרד התקשורת בנוגע לעסקיו, והנחה את פילבר לפעול במסגרת תפקידו כמנכ"ל המשרד באופן שייטיב עם הנאשם אלוביץ'".
התביעה מבקשת כעת לתקן את הרישא של הסעיף, כך שייכתב בו כי "במועד לא ידוע, לאחר שהחליט הנאשם נתניהו על מינויו של פילבר, כאמור בסעיף 62, ובמסגרת יחסי ה'תן וקח'…", ויתר חלקיו של סעיף זה יוותרו על כנם.
על פי הבקשה, תיקון זה נדרש נוכח בחינה כוללת של המסד הראייתי ביחס למועד בו התקיימה פגישת ההנחיה ובהמשך לעדותו של העד פילבר מיום 11.5.2022, ומבקשת לקבל הבקשה מטעמים של הגעה לחקר האמת.

נתניהו וצוות פרקליטיו בבית המשפט (צילום פול: עמית שאבי)

התביעה מציינת כי כאמור, האמור בכתב האישום לגבי תוכן הפגישה אשר כונתה "פגישת ההנחיה" בעינו עומד, אף שנדרשת התביעה לדייק את מועד התקיימותה, ומכאן הבקשה.
עוד על פי הבקשה, לאור כפירתם הגורפת של הנאשמים בעצם קיומה של ההנחיה ולאור קו ההגנה של נאשם 1, בנימין נתניהו, הכולל בחובו גם את קו ההגנה שאותו היה מציב לו היה נטען בכתב האישום כי פגישת ההנחיה התקיימה עוד לפני מינויו הרשמי של העד לתפקיד מנכ"ל משרד התקשורת – התיקון המבוקש אינו פוגע ביכולתם של הנאשמים להתגונן מפני כתב האישום.

בקשה לתיקון כתב אישום 15.05.2022
לקריאת הבקשה לחצו כאן

התביעה טוענת בנוסף, כי חומרי החקירה המבססים את התיקון המבוקש, ובכלל זה חוות דעת האיכונים המנתחת את כל טווח הזמן שאליו מתייחס סעיף 64 בנוסחו המתוקן, מצויים בידי ההגנה זה מכבר והם חלק מן המסד הראייתי שהוצג על ידה לעד במהלך חקירתו הנגדית.
עוד יוזכר, כי למעט העד פילבר, עדי התביעה שנשמעו עד כה לא היו צד לפגישת ההנחיה ועדותם, ממילא, לא עסקה במועד קיומה. בנוסף, רובן של התכתובות שהוצגו על ידי ב"כ נאשם 1 בעניין מועד פגישת ההנחיה היו תכתובות בין העד פילבר לבין עדים שעדותם טרם נשמעה בבית המשפט. הפרקליטות ממשיכה ומסבירה לבית המשפט כי על פי מכלול הנסיבות, לנאשמים עדיין פתוחה הדרך להמשיך וללבן עניין זה עם העד פילבר בחקירתו הנגדית, כמו גם לחקור עדים ולהביא ראיות ביחס למועד התקיימותה של פגישת ההנחיה, ובכך מתקיימים המבחנים שנקבעו בפסיקה הנוגעות לתיקון כתב אישום.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן